Poslanecká sněmovna schválila novelu ZZVZ

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Jaké změny přináší a co v praxi znamená pro příjemce dotací jsme pro vás připravili v aktualitě.

Denisa Tichotová

13. 6. 2023
fotky-web-52-1-1-1024x576

Přinášíme vám stručný výtah navrhovaných úprav vybraných paragrafů novely zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), jehož nabytí účinnosti předpokládáme zhruba v polovině července. Vzhledem k obsáhlosti celého zákona jsme vybrali pouze jeho malé části, a to pro nejčastěji používaná zadávací řízení. 

Přehled a shrnutí vybraných změn

 • Zásada o odpovědném zadávání se uplatní, jen je-li to vhodné a u veřejných zakázek malého rozsahu se nemusí uplatnit vůbec.
 • Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 (výpis z OR)  požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob.
 • Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil.
 • Zadavatel dále nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy, a to zejména v případě, pokud by to představovalo nadměrnou administrativní zátěž a dříve poskytnuté dokumenty jsou stále aktuální.
 • Neodešle-li zadavatel oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím 3 měsíců od skončení zadávací lhůty.
 • Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistotypředložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek.
 • Zadavatel odešle všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru, ve kterém uvede identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru; to neplatí v případě zadávacího řízení, v němž je jen jeden účastník.
 • Nově je umožněno, aby zadavatel výslovně požadoval jako podmínku uzavření smlouvy uveřejňování dokumentů podle zákona o účetnictví.
 • Ve zjednodušeném podlimitním řízení musí veřejný zadavatel vyžadovat prokázání základní kvalifikace. Prokázání může být provedeno čestným prohlášením.
 • Pokud o to při otevírání nabídek v elektronické podobě účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.
 • Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
 • Oznámení o výběru dodavatele zadavatel odešle bez zbytečného odkladu po ukončení hodnocení nabídek nebo elektronické aukce, pokud byla použita.
 • Písemná zpráva zadavatele musí nově obsahovat alespoň označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen.

GRANTEX dlouhodobě poskytuje svým klientům (zadavatelům) v oblasti zadávání veřejných zakázek komplexní profesionální podporu a poradenství, a proto se na nás neváhejte obrátit nejen s dotazy k této novele ZZVZ. Rádi vás celým procesem výběru dodavatele bezpečně provedeme.v

Dopady na příjemce dotací v praxi

Zajímá vás, jak novela zákona o zadávání veřejných zakázek ovlivní dotační procesy? Dle tohoto zákona se realizují jen vybrané projekty, a to vždy dle podmínek dané dotační výzvy. To, zda se v rámci vašeho projektu při výběru dodavatele musíte řídit podmínkami stanovenými zákonem, nebo zda své dodavatele můžete vybrat libovolně, v GRANTEXU analyzují naši specialisté na výběrová řízení.

 

Pokud se však zákonem řídit musíte, tak pro vás máme dobrou zprávu. Novela obecně přináší spíše administrativně odlehčující změny. Dopady tedy můžeme očekávat v podobě rychlejší administrace celého procesu.

 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Denisa Tichotová

Senior Project Manager

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru