Multimodální osobní doprava

Podpora pro města až obce s maximální výší dotace až 75 milionů Kč určená na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, parkovacích systémů a preferenčních opatření se zaměřením na veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

Do 26. 4. 2024

Míra podpory:

Až 85 %

Velikost projektu:

3–75 mil. Kč způsobilých výdajů

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy a Brna

Žadatel:

Města a obce, ostatní subjekty

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Žádat můžete, pokud jste

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z mnoha různých oborů. V případě jakékoliv potřeby se tedy neváhejte na nás s čímkoliv obrátit.

Podrobný výčet podporovaných výdajů:

Výdaje na realizaci přestupního terminálu pro veřejnou dopravu:

 • pozemní komunikace (uvnitř přestupního terminálu), zastávkové pruhy a zálivy, příjezdová a odjezdová stání pro vozidla veřejné dopravy, včetně všech konstrukčních vrstev a konstrukčních součástí;
 • odstavná a manipulační stání pro vozidla veřejné dopravy, včetně všech konstrukčních vrstev a konstrukčních součástí;
 • opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy;
 • nástupiště a nástupní ostrůvky zastávek;
 • komunikace pro pěší (uvnitř přestupního terminálu), opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace a další bezpečnostní opatření na nich, včetně všech konstrukčních vrstev;
 • komunikace pro cyklisty (uvnitř přestupního terminálu), bezpečnostní opatření na nich, včetně všech konstrukčních vrstev;
 • místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení, ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy;
 • podchody, nadchody, rampy a lávky pro chodce; o zastřešení nástupišť, přístřešky, označníky, lavice, osvětlení, odpadkové koše a ostatní mobiliář zastávek;
 • schodiště, eskalátory, výtahy, pohyblivé chodníky a jiná zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace;
 • svislé a vodorovné dopravní značení a zvýrazňující prvky;
 • samostatné provozní budovy a provozní objekty sloužící obsluze a údržbě přestupního terminálu, dopravcům a cestujícím jako zázemí, kryté uzavřené prostory pro cestující (haly, vestibuly, čekárny, včetně zohlednění odlišných potřeb žen a mužů);
 • další přímo související výdaje.

 

Výdaje na realizaci parkovacího systému zajišťujícího přestup na veřejnou dopravu:

 • pozemní komunikace (uvnitř parkovacího systému), plochy pro stání osobních vozidel a motocyklů v režimu P+R a K+R, včetně všech konstrukčních vrstev, konstrukčních součástí a objektů parkovacích domů;
 • infrastruktura pro parkování jízdních kol v režimu B+R v podobě volně dostupných pevných stojanů, uzamykatelných boxů, úschoven a parkovacích věží pro jízdní kola, včetně všech konstrukčních vrstev a konstrukčních součástí;
 • opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy;  
 • komunikace pro pěší (uvnitř parkovacího systému), opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace a další bezpečnostní opatření na nich, včetně všech konstrukčních vrstev;
 • komunikace pro cyklisty (uvnitř parkovacího systému), bezpečnostní opatření na nich, včetně všech konstrukčních vrstev;
 • místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, jejich nasvětlení, ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy;
 • podchody, nadchody, rampy a lávky pro chodce;
 • schodiště, eskalátory, výtahy, pohyblivé chodníky a jiná zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace;
 • svislé a vodorovné dopravní značení a zvýrazňující prvky;
 • samostatné provozní budovy a provozní objekty sloužící obsluze a údržbě parkovacího systému;
 • další přímo související výdaje.

 

Doprovodná část projektu (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů):

 • stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávajících pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí, nezbytné stavební úpravy části pozemní komunikace bezprostředně navazující na realizované preferenční nebo kapacitní opatření pro veřejnou dopravu;  
 • stavbou vyvolané úpravy a přeložky stávající technické infrastruktury, drážních objektů, vodních toků a jejich koryt, meliorací a oplocení;  
 • zajištění stability svahů a sanace skalních stěn na přilehlých pozemcích, protihluková opatření, jejichž návrh je řádně zdůvodněn a podložen stanoviskem orgánu ochrany veřejného zdraví v projektové dokumentaci;  
 • provizorní dopravní značení, provizorní zastávky, provizorní objízdné komunikace, provizorní mosty a lávky, příjezdová komunikace na staveniště, staveništní komunikace, opatření zabezpečující pohyb chodců na staveništi a provizorní přístup k nemovitostem;
 • pořízení dlouhodobého a drobného hmotného majetku – HW a další fyzická zařízení informačního a navigačního inteligentního dopravního systému pro parkovací systém P+R, K+R nebo B+R umístěného mimo přestupní terminál nebo parkovací systém;  
 • pořízení dlouhodobého a drobného nehmotného majetku – SW informačního a navigačního inteligentního dopravního systému pro parkovací systém P+R, K+R nebo B+R umístěného mimo přestupní terminál nebo parkovací systém.

Chcete vědět víc o dotacích pro města a obce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru