PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY PRÁVNÍK ONLINE

I. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující:

 1. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky
  1. Obchodní podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití Elektronického formuláře dle čl. I. odst. 5 těchto Obchodních podmínek. Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi GRANTEXEM a Klientem se tyto Obchodní podmínky nevztahují.
 2. společnost GRANTEX – GRANTEX legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 079 02 158, se sídlem Dělnická 1628/9, Praha – Holešovice, PSČ: 170 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309599.
 3. Klient – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb za použití Elektronického formuláře na adrese https://www.grantex.cz/pravnik-online.
 4. Smluvní strany – společnost GRANTEX a Klient.
 5. Elektronický formulář – formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Klient objednává právní službu u společnosti GRANTEX, a který je uveřejněn na webové stránce společnosti GRANTEX, v jednotlivých sekcích právníka online.
 6. Produkt – jedná se o typ právní služby, které jsou uvedeny na webové stránce https://www.grantex.cz/pravnik-online a jenž se dělí na:
  1. VIDEOKONFERENCE
  2. OSOBNÍ SCHŮZKA
  3. PÍSEMNÁ RADA
  4. KONTROLA SMLUV
 7. Smlouva – právní služba jejímž obsahem je produkt, jenž bude uzavřena po odeslání Elektronického formuláře a uhrazením ceny.
 8. Cena za poskytnuté právní služby – se rozumí částka uvedená u jednotlivých služeb uvedených na stránkách společnosti GRANTEX, konkrétně https://www.grantex.cz/pravnik-online.
 9. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 10. Zákon o advokacii – zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.
 11. Etický kodex advokáta – usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), v platném znění.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují uzavírání Smlouvy a vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé z této Smlouvy. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Na veškeré vztahy vzniklé ze Smlouvy se použijí pouze tyto Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je vyloučeno.
 3. Ujednání Smlouvy, která se odchylují od ustanovení těchto Obchodních podmínek, mají před zněním těchto Obchodních podmínek přednost.
 4. Nestanoví-li Smlouva nebo Obchodní podmínky jinak, řídí se právní vztahy mezi společností GRANTEX a Klientem platnými právními a stavovskými předpisy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o advokacii a Etickým kodexem advokáta.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

 1. Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením této Smlouvy mezi společností GRANTEX a Klientem je poskytnutí právních služeb společností GRANTEX v souladu s těmito Obchodními podmínkami a za úplatu.
 2. Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Elektronického formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Elektronický formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat dotaz a přejít k výběru termínu“ či „Odeslat dotaz“ na webové stránce společnosti GRANTEX. Za závaznou objednávku se nepovažuje zaslání Elektronické formuláře v sekci KONTROLA SMLUV, která se považuje za nezávaznou poptávku na nacenění právních služeb.

IV. INFORMAČNÍ POVINNOST

 

 1. Klient odesláním Elektronického formuláře a seznámením se s obsahem těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že mu byly společnosti GRANTEX, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití Elektronického formuláře, jasným a srozumitelným způsobem, poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku.
 2. Klient odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít Smlouvu. Je-li Klient fyzickou osobou, výslovně odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li Klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující Elektronický formulář za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

V. UZAVŘENÍ SMLOUVY A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 

 1. Právní služba bude poskytnuta na základě uzavřené Smlouvy.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 3. Právní služby mohou za společnost GRANTEX poskytovat advokáti, advokátní koncipienti nebo jiní pověření zaměstnanci.
  1. Způsob uzavření Smlouvy:
   a) Klient nejprve na webové stránce společnosti GRANTEX zvolí Produkt (způsob, jakým má být právní služba poskytnuta).
   i. V kroku 1 zvolí Klient tlačítko „OBJEDNAT“ a následně zvolí požadovaný termín dokončení objednávané služby z nabídky. Klient pokračuje dál přes tlačítko „DALŠÍ KROK“.
   ii. V kroku 2 vyplní Klient Elektronický formulář a „zaškrtne“ a seznámí se se všemi body pod Elektronickým formuláře (dále jen „Podmínky“). Klient je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Součástí Elektronického formuláře je i stručný popis požadavku na služby týkající se dříve zvoleného Produktu. Zvolením tlačítka „DALŠÍ KROK“ Klient potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.
   iii. V kroku 3 se Klientovi zobrazí rekapitulace objednávky z Kroku 2 a Klient má možnost zadat další požadavek na právní služby. Zvolením tlačítka „DALŠÍ KROK“ Klient potvrzuje správnost údajů uvedených v Elektronickém formuláři; údaje nebude možné v příštích krocích měnit.
   iv. V kroku 4 má Klient k dispozici shrnutí ceny a zvolí si způsob platby. Po zvolení způsobu platby Klient závazně potvrdí objednávku právních služeb tlačítkem „POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY“.
   v. V Kroku 5 je Klient přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit Cenu za poskytnuté právní služby, která je uvedena u jednotlivých Produktů. Uhrazená částka je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě. Poté bude klientovi doručen daňový doklad.
   vi. V posledním kroku se Klientovi zobrazí potvrzení o přijetí objednávky a její číslo. Rekapitulace objednávky je zároveň zaslána na e-mail Klienta.
 1. Po rezervaci termínu a zaplacení dle předchozího bodu bude dále Klientovi vygenerován kód rezervace. Vygenerovaný kód bude sloužit k identifikaci Klientovi věci při komunikaci s GRANTEXEM. Klient se zavazuje používat toto číslo při takové komunikaci, aby jeho věc nemohla být zaměněna s jinou.
 2. Výše uvedené se nevztahuje na Produkt KONTROLA SMLUV, kde Klient zcela nezávazně poptává nabídku právních služeb.
 3. K uzavření Smlouvy o právní službě je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a osoby zastupující společnost GRANTEX. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní službě považuje odeslání vyplněného Elektronického formuláře, je-li následováno zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb. Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní službě až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na účet společnosti GRANTEX.  Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní službě se na straně společnosti GRANTEX považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (kterou uvedl v Elektronickém formuláři), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že Smlouva o právní službě byla uzavřena.
 4. Klient bere na vědomí, že společnost GRANTEX je oprávněna jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy o právní službě, odmítnout. Odsouhlasí-li společnost GRANTEX Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Elektronického formuláře, a to emailovou zprávou, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní službě. Obsah takové smlouvy je potom tvořen údaji, které klient uvedl do odeslaného Elektronického formuláře, dokumenty, které nahrál jako přílohu a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní službě stává účinnou. Klientův závazek zaplatit odměnu za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní službě, se s účinností Smlouvy o právní službě považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb.
 5. Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní službě a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí společnost GRANTEX Klientovi zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.
 6. Smlouva o právní službě, tvořená těmito Podmínkami a údaji, které Klient uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u společnosti GRANTEX.
 7. S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Smlouvy o právní službě, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Elektronického formuláře, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy o právní službě. Klient pak nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 OZ, byla-li mu právní služba již poskytnuta.
 8. Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní službě, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Elektronického formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má společnost GRANTEX právo Smlouvu o právní službě vypovědět bez výpovědní doby.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 1. Společnost GRANTEX se zavazuje, že bude při plnění povinností dle Smlouvy dodržovat právní a stavovské předpisy.
 2. Společnost GRANTEX se zavazuje, že bude všechny dokumenty a informace získané na základě činností vykonaných dle Smlouvy považovat za důvěrné a že je bez písemného souhlasu Klienta nezpřístupní třetím osobám, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak.
 3. Klient se zavazuje v průběhu poskytování právních služeb poskytnout společnosti GRANTEX veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a poskytnout k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty. Společnost GRANTEX neodpovídá za vady poskytnutých právních služeb, které vzniknou porušením jakékoliv povinnosti Klienta uvedené v předchozí větě.
 4. Společnost GRANTEX vyčlení za účelem plnění povinností dle Smlouvy odpovídající počet svých advokátů, kteří mohou využívat také práce advokátních koncipientů a dalších zaměstnanců společnosti GRANTEX tak, aby byl včas a v odpovídající kvalitě splněn požadavek Klienta. Advokát společnosti GRANTEX se v rámci svého pověření Klientem může nechat zastoupit jiným advokátem i bez souhlasu Klienta. Klient výslovně souhlasí s tím, že Tým společnosti GRANTEX může být i bez souhlasu Klienta rozšířen o třetí osoby (např. znalce, daňového poradce, právníky apod.), které poskytují jiné než právní služby.
 5. Klient bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby, nejsou oprávněny, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient dále bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby, nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient bere na vědomí, že osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou vázány Etickým kodexem a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.
 6. Odpovědná za poskytnutí právní služby je, ve smyslu zákona o advokacii, společnost GRANTEX. Společnost GRANTEX také Klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.
 7. Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je cak.cz
 8. Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb, vychází společnost GRANTEX z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených.
 9. Klient souhlasí s tím, že společnost GRANTEX může použít firmu Klienta a informaci o tom, že společnost GRANTEX pro Klienta poskytnul právní služby, při nabízení poskytování právních služeb zejména jako referenci na svých webových stránkách či na jiných prezentačních materiálech.

VII. PRODUKTY

 

 1. V rámci Produktu „PÍSEMNÁ RADA“ je právní služba poskytována písemně, prostřednictvím rozhraní webových stránek společnosti GRANTEX. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je právní informace v rozsahu max. jedné normostrany jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Odpověď na otázku položenou klientem v rámci Elektronického formuláře, bude odeslána do 2 pracovních dnů od uhrazení Ceny za poskytnuté právní služby na kontaktní email Klienta, který byl uveden v Elektronickém formuláři. Odesláním emailu Klientovi, dle předchozí věty se služba považuje za poskytnutou. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Nejvyšším rozsahem odpovědi je jedna normostrana (1 800 znaků), nedohodnou-li se Klient a společnost GRANTEX v jednotlivém případě jinak.
 2. V rámci Produktu „VIDEOKONFERENCE“ je právní služba poskytována prostřednictvím přenosu videa a hlasu, a to v termínu, který si Klient zvolí při vyplňování Elektronického formuláře. Dohodnou-li se na tom Klient a společnost GRANTEX, může být právní služba poskytnuta též po Skypu (či obdobným způsobem) nebo pouze telefonicky. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Elektronickém formuláři. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání či vytváření dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Elektronického formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Elektronickém formuláři uvedeno. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením hovoru ze strany společnost GRANTEX nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu, ledaže se Strany dohodnou jinak. Za ukončení hovoru se nepovažuje ukončení z důvodu technických obtíží. V takovém případě se společnost GRANTEX a Klient dohodnou na způsobu náhradního poskytnutí právní služby v rozsahu odpovídajícímu zbylé části časové dotace uvedené u popisu tohoto Produktu. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Video konference ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
 3. V rámci Produktu „OSOBNÍ SCHŮZKA“ je právní služba poskytována při osobním setkání Klienta a advokáta společnosti GRANTEX. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je ústní právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Elektronickém formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani vytváření či přezkoumávání dokumentů nebo smluv. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Elektronického formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Elektronickém formuláři uvedeno. Schůzka proběhne v termínu zvoleném klientem, v sídle společnosti GRANTEX a v termínu, který si Klient zvolí při vyplňování Elektronického formuláře. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením schůzky ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta, po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři nebo po uplynutí 45 minut od zahájení schůzky, ledaže se Strany dohodnou jinak. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
 4. V rámci Produktu „KONTROLA SMLUV“ jsou obsahem právní služby činnosti směřující k posouzení zaslané smlouvy dle požadavků Klienta. Po vyplnění a zaslání vyplněného Registračního formuláře a předmětné smlouvy bude společnost GRANTEX kontaktovat Klienta s cenovou nabídkou za posouzení. Až v případě potvrzení této nabídky ze strany Klienta dochází k uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚD SMLOUVY

 

 1. Klient, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, v souladu s § 1829 OZ, s výjimkou uvedenou v čl. V odst. 10. Společnost GRANTEX má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy vrácena na účet Klienta, který použil k úhradě. Strany si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii. 
 2. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní službě a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo společností GRANTEX doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní službě, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní službě musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost GRANTEX a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Obchodních podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o právní službě, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
 4. Pokud Klient od Smlouvy o právní službě odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo společnosti GRANTEX doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady. 

IX. KONTAKTNÍ ÚDAJE A DORUČOVÁNÍ

 

 1. Kontaktními údaji společnosti GRANTEX pro doručování písemností, a to i prostřednictvím elektronické pošty, jsou:

GRANTEX legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Tržiště 366/13, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 00
Tel.: 777 590 400
E-mail: jakl@grantex.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Jakl

 1. Kontaktní údaje Klienta pro doručování písemností, a to i prostřednictvím elektronické pošty, jsou uvedeny v Elektronickém formuláři.
 2. V případě, že by kterákoliv Smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování či kteroukoliv kontaktní osobu, písemně to oznámí druhé Smluvní straně.
 3. Klient bude veškeré své pokyny udělovat společnosti GRANTEX prostřednictvím kontaktních osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek. Společnost GRANTEX může požádat příslušnou kontaktní osobu Klienta o písemné potvrzení uděleného pokynu a Klient se zavazuje svůj pokyn bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V takovém případě je pokyn udělen až písemným potvrzením Klienta.

X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na emailové adrese legal@grantex.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.
 2. Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „Reklamace“) musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany společnosti GRANTEX (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla společnost GRANTEX objektivně posoudit.
 3. Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se společnost GRANTEX zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Společnost GRANTEX nakládá s osobními údaji fyzických osob, které jsou zaměstnanci, či členy orgánů Klienta v rozsahu nezbytném k poskytnutí služeb dle Smlouvy v rozsahu upraveném Zákonem o advokacii, Zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR.
 2. Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu mediačním jednáním, a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení.
 3. Pokud je nebo se stane některé z ujednání Smlouvy nebo ustanovení Obchodních podmínek neplatným či neúčinným, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy nebo Obchodních podmínek jako celku ani jiných ujednání Smlouvy nebo ustanovení Obchodních podmínek, pokud je toto neplatné či neúčinné ujednání nebo ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy nebo Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či neúčinné ujednání nebo ustanovení nahradit novým platným a účinným ujednáním nebo ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání nebo ustanovení.
 4. Tyto Obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách společnosti GRANTEX a nabývají účinnosti dne 1.8.2020.
 5. Smluvní strany si obsah Smlouvy a Obchodní podmínek přečetly, rozumí mu a souhlasí s ním, důkaz čehož připojují své podpisy.

                                                                                                                  GRANTEX legal s.r.o., advokátní kancelář

Přejít nahoru