Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom:

(a) jaké osobní údaje shromažďujeme;
(b) jak s těmito údaji nakládáme;
(c) na základě jakých právních základů osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům osobní údaje využíváme;
(d) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout;
(e) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů; a
(f) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

GRANTEX ADVISORY GROUP je poradenskou skupinou tvořenou odborníky v oblasti dotačního poradenství, účetního a mzdové poradenství, daňového poradenství a právních služeb, jejíž součástí jsou následující společnosti, které vystupují ve vztahu k subjektům údajů jako správci osobních údajů.

Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním e-mailu: info@grantex.cz nebo
v sídle společnosti/společností na adrese Tržiště 366/13, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha.

A) Totožnost správce

GRANTEX dotace s.r.o., IČO: 291 47 832, se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 204155 (dále jen jako „GRANTEX dotace“),

GRANTEX management s.r.o., IČO: 028 34 201, se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 224476 (dále jen jako „GRANTEX management“),

GRANTEX accounting s.r.o., IČO: 054 38 012, se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 262459 (dále jen jako „GRANTEX accounting“),

GRANTEX legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 079 02 158, se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 309599 (dále jen jako „GRANTEX legal“),

(GRANTEX dotace, GRANTEX management, GRANTEX accounting a GRANTEX legal dále společně jen „GRANTEX“ nebo „správce“).

GRANTEX nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro uplatňování Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kteréhokoliv správce kontaktovat přímo prostřednictvím našich kontaktních údajů:

kontaktní adresa: Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, kontaktní e-mail: info@grantex.cz, kontaktní telefonní číslo: 800 151 111.

B) Informace o zpracování osobních údajů

GRANTEX, jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a vždy tak, aby v maximální možné míře byla zajištěna bezpečnost Vašich dat (osobních údajů). GRANTEX dodržuje zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů.

Tyto zásady se vztahují na všechny subjekty osobních údajů (fyzické osoby) – klienty, dodavatele
a odběratele skupiny GRANTEX a taky na kohokoli jiného, kdo GRANTEX kontaktuje nebo mu jiným způsobem poskytne informace (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb GRANTEX, služby u GRANTEX nebo jeho prostřednictvím nebo pro něj poskytují služby, subdodávky nebo jsou v jiném smluvním vztahu s GRANTEX.

GRANTEX může ukládat a jinak zpracovávat osobní údaje klientů a dalších osob, je-li to potřebné
v souvislosti s využíváním dotačních, právních, daňových, pojišťovacích a účetních služeb, anebo osobní údaje dalších osob, které své osobní údaje poskytly GRANTEX a udělili jí souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

GRANTEX dále může shromažďovat kategorie osobních údajů, které pochází z veřejných zdrojů, včetně veřejných rejstříků a internetu, avšak pouze pro účely, pro které jsou tyto veřejné zdroje a rejstříky vytvořeny. GRANTEX také může shromažďovat kategorie osobních údajů, které obdrží od třetích osob (zaměstnavatelů, spolupracovníků, obchodních partnerů nebo jiných třetích osob) v souvislosti
s poskytováním služeb.

Účely zpracování osobních údajů, Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje GRANTEX zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu.

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu:

GRANTEX zpracovává osobní údaje bez Vašeho souhlasu pro následující účely a na základě následujících právních titulů:

(a) plnění smluvních závazků vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy
a uskutečnění platby (doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smlouvy a závazků ze smlouvy vzešlých, případně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy); právní důvod zpracování: (i) splnění smlouvy, (ii) splnění právní povinnosti;
(b) možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, resp. ochrana právních nároků vč. vymáhání právních nároků, rozvoje
a vývoje poskytovaných produktů a služeb, řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby (3 roky), resp. dále po nezbytnou dobu pro účely realizace ochrany právních nároků; právní důvod zpracování: (i) oprávněný zájem správce či třetích osob;
(c) přímý marketing – nabízení obchodu, služeb a produktů GRANTEX, zasílání obchodních sdělení pro stávající zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti dle příslušného právního předpisu (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány po dobu trvání vztahu, na základě kterého je přímý marketing správcem vykonáván); právní důvod zpracování: (i) oprávněný zájem správce;
(d) vedení a zpracování zaměstnanecké agendy; (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy); právní důvod zpracování (i) splnění právní povinnosti.
(e) vedení a zpracování agendy v souvislosti s náborem zaměstnanců; (doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány po dobu jednoho měsíce od výsledku výběrového řízení); právní důvod zpracování: (i) oprávněný zájem správce.

Kategorie osobních údajů zpracovávaných bez souhlasu:

V případě zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu GRANTEX ve vztahu k výše uvedeným účelům zpracovává Vaše:

(a) identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), rodné číslo, u fyzické osoby podnikatele též obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO/DIČ;

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je (viz shora):

oprávněný zájem správce či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR); splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR); splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem:

GRANTEX zpracovává osobní údaje s Vaším souhlasem pro následující účely:

(a) nabízení služeb, produktů a zasílání obchodních sdělení;
(b) marketingová komunikace;
(c) analytické a marketingové cookies (souhlas udělený prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče);
(d) vybrané aspekty ve spojení s vedením a zpracováním zaměstnanecké agendy (např. použití fotografie na propagačních materiálech);
(e) předávání osobních údajů společnosti RENOMIA, a. s., IČO 48391301, sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn. B 3930 (dále jen „RENOMIA“), a to v případě vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách grantex.cz v záložce RENOMIA pro účely nabídky služeb RENOMIA.

Doba uložení osobních údajů pro účely (a), (b) a (c) tohoto článku shora: osobní údaje na základě souhlasu jsou zpracovány do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Doba uložení osobních údajů pro účely (d) tohoto článku shora: osobní údaje na základě souhlasu jsou zpracovány po dobu trvání zaměstnaneckého nebo jiného obdobného vztahu, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel.

Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektem údajů ve prospěch kterékoli ze společností GRANTEX za účelem uvedeným Ad (a) – Ad (c) výše je udělen v momentě vyplnění a odeslání kontaktního formuláře na webových stránkách grantex.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektem údajů ve prospěch GRANTEX a RENOMIA za účelem uvedeným Ad (e) výše je udělen v momentě vyplnění a odeslání kontaktního formuláře na webových stránkách grantex.cz v záložce RENOMIA. Úprava nakládání s osobními údaji, které byly uvedenou formou předány RENOMIA, se řídí zásadami o zpracování osobních údajů dostupných na https://www.renomia.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

Pro doložení splnění povinností správce dle platných právních předpisů pro ochranu osobních údajů je správce oprávněn i po odvolání souhlasu ukládat / zpracovávat informace ohledně získání souhlasu (tj. jak byl souhlas získán a čeho se souhlas týkal), a to po dobu nezbytně dobu. Právním základem zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

Kategorie osobních údajů zpracovávaných se souhlasem:

V případě zpracování osobních s Vaším souhlasem uděleným GRANTEX ve vztahu k výše uvedeným účelům zpracovává Vaše:

(a) identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa; Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je (viz shora):

souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li subjektem údajů udělen (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Cookies:

GRANTEX jako správce osobních údajů a provozovatel webové stránky www.grantex.cz zpracovává
a na této webové stránce užívá soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránek a jejich fungování, případně přizpůsobení reklamy a jejímu zacílení.

GRANTEX může zpracovávat (i) funkční cookies, které zajišťují základní funkčnost stránky, bez kterých webové stránky nemohou fungovat, (ii) analytické cookies, jejichž účelem je propočet návštěvnosti webových stránek a sběr statistik umožňujících provozovateli webových stránek pozorovat chování uživatelů a (iii) marketingové cookies, jejichž sběr zajišťuje nabízení služeb GRANTEX.

GRANTEX může funkční a analytické cookies využívat pouze s Vaším předchozím souhlasem, který můžete udělit zaškrtnutím pole u daného druhu cookies pod tlačítkem „Používání cookies“ na webových stránkách www.grantex.cz.

Nepřeje-li si uživatel webových stránek udělit souhlas s používáním žádného z volitelných typů cookies, zaklikne nevolitelné pole „Jen nezbytné“, přičemž v takovém případě bude provozovatel využívat pouze tzv. nutné nebo funkční cookies, jejichž použití je nezbytné pro chod webové stránky.

Zdroj osobních údajů:

GRANTEX osobní údaje subjektů údajů získává od subjektů údajů (např. v rámci jednání o uzavření smlouvy, z žádostí od subjektů údajů, při osobní nebo písemné komunikaci se subjekty údajů vč. komunikace elektronickými prostředky) nebo z vlastní činnosti (v rámci hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb, případně z veřejných zdrojů). Pokud osobní údaje získává GRANTEX od Vás, informuje Vás o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů jednotliví správci GRANTEX uvedení v tomto poučení zaujímají s ohledem na společné určování prostředků a účelů zpracování osobních údajů postavení společných správců, přičemž osobní údaje takto zpracovávané si mezi sebou jednotlivě předávají. 

Pro splnění povinností článku 26 GDPR GRANTEX v případech, při kterých vystupuje jako společný správce, tímto dává subjektu údajů na vědomí, že odpovědnost za plnění GDPR, zejména ve vztahu k článkům 13 a 14 GDPR, plní GRANTEX dotace. Bez ohledu na uvedené však subjekt údajů může vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze správců i vůči každému z nich.

Příjemce, kategorie příjemců:

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím kategoriím příjemců:

orgánům veřejné moci a dalším subjektům, jimž má GRANTEX povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od GRANTEX požadovat (např. správce daně, celní správa, exekutoři, insolvenční správci, soudy, orgány činné v trestním řízení aj.);

třetím osobám, s nimiž má GRANTEX uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé účetních služeb, poskytovatelé bezpečnostních služeb aj.);

zaměstnancům nebo osobám v obdobném postavení vůči GRANTEX, případně dalším osobám na základě Vašich pokynů;

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. GRANTEX nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci;

jednotlivým společnostem GRANTEX a RENOMIA.

Předávání osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

GRANTEX a RENOMIA nabízí možnost zasílání aktuálních informací vztahujících se k činnostem vykonávaných GRANTEX a RENOMIA. V případě udělení souhlasu subjektem údajů si GRANTEX a RENOMIA předávají osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení subjektu údajů. GRANTEX v případě udělení souhlasu může osobní údaje předávat RENOMIA jako samostatnému správci osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení a nabídek služeb.

C) Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům:

Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím o:

(a) účelech zpracování;
(b) kategoriích dotčených osobních údajů;
(c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
(d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby;
(e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či právu vznést námitku proti tomuto zpracování;
(f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů);
(g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
(h) tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a po dobu ve smlouvě stanovenou.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Platí, že právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

(a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(b) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
(c) subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování, je-li uplatnění námitky dle nařízení GDPR přípustné, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
(d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
(e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování:

Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

(a) popíráte přesnost osobních údajů – v takovém případě zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
(b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho
o omezení jejich použití;
(c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR – dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze:

(a) se souhlasem subjektu údajů;
(b) z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
(c) z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo
(d) z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů:

Jakožto subjekt údajů máte (za podmínek stanovených článkem 20 nařízení GDPR) právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(a) správci na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Realizací práva na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku:

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu GRANTEX, které sleduje GRANTEX, zejména v souvislosti s přímým marketingem.

KDY MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ A CO TO ZNAMENÁ:

Podle čl. 21 Nařízení GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud dochází ke zpracování na základě oprávnění pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů GRANTEX. V případě GRANTEX můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu. Pokud byste si nepřáli, aby Vám GRANTEX nadále zasílal svůj informační newsletter nebo jiná obchodní sdělení v souvislosti s přímým marketingem, můžete proti tomuto vznést kdykoliv námitku. GRANTEX již nebude Vaše osobní údaje poté nadále zpracovávat za tímto účelem a další obchodní sdělení Vám nebude dále zasílat. Námitku můžete vznést jejím zasláním na e-mailovou adresu info@grantex.cz anebo kliknutím na odkaz uvedený v rámci každého elektronického obchodního sdělení týkajícího se informace, že si nepřejete dále zasílat naše obchodní sdělení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny právní předpisy/nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy.

Právo odvolat souhlas:

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste povinni GRANTEX ani RENOMIA udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro shora uvedené účely (či některý z nich) máte právo kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete:

(a) podepsaným písemným oznámením o odvolání souhlasu zaslaným písemně na kontaktní adresu společnosti GRANTEX; nebo
(b) oznámením o odvolání souhlasu formou e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail GRANTEX uvedený shora v tomto Poučení; nebo
(c) podepsaným písemným oznámením o odvolání souhlasu zaslaným písemně na kontaktní adresu společnosti RENOMIA dle pravidel uvedených v zásadách o zpracování osobních údajů RENOMIA, dostupných na https://www.renomia.cz/.

Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, GRANTEX ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán. I tak GRANTEX může být oprávněna, případně i povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (jiný právní důvod zpracování).

D) Další informace

Způsob uplatnění práv subjektem údajů:

Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, případně na kontaktní e-mailové adrese správce info@grantex.cz.

Poskytování informací správcem:

Správce poskytuje informace písemně v elektronické podobě (formou e-mailové zprávy), ledaže správce Vám poskytne informace elektronicky, nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na přenositelnost údajů.

Pokud od Vás obdržíme žádost dle článku 15 až 22 nařízení GDPR, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději Vás budeme informovat o přijatých opatřeních, odmítnutí nebo prodloužení lhůty do jednoho měsíce poté, co nám bude žádost doručena. S ohledem na složitost žádosti nebo jejich počet můžeme lhůtu pro informování o přijatých opatřeních (a tedy také pro přijetí příslušných opatření) prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Informace o tom, že u správce subjekt údajů uplatnil svá práva a jak byla jeho žádost správcem vyřízena, je u správce uložena po přiměřenou dobu, a to za účelem:

(a) doložení této skutečnosti;
(b) pro statistické účely;
(c) zlepšování služeb správce; a
(d) ochrany práv správce.

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, není poskytnutí Vašich osobních údajů zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem). V takovýchto případech tedy není Vaší povinností předmětné osobní údaje pro daný účel poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním. V případě, že bude GRANTEX užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v tomto Poučení, neprodleně poskytne danému subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v tomto Poučení.

V [____] dne [____] 

 
Přejít nahoru