Program TREND – krizová místa realizace projektů

Jako každý dotační program má i program TREND svá specifika. Na následujících řádcích Vám přiblížíme krizová místa realizace projektů. Jedná se o výběr oblastí, kde si příjemci podpory nejčastěji nejsou jisti postupem, případně chybují.
Divinova

Veronika Divinová

12. 9. 2022
trend.4

SPLNĚNÍ CÍLE PROJEKTU

Při plnění cílů projektu je důležité zejména hlídat si naplnění závazného cíle, popř. cílů, čili splnění jejich parametrů a termínů. V případě, že nastanou nějaké odchylky od splnění cíle, je zapotřebí řádně a včas tuto skutečnost konzultovat s poskytovatelem dotace. V případě vytvoření výstupu nad rámec závazných cílů, je vhodné tuto skutečnost uvést v roční, popř. závěrečné zprávě projektu. Splnění cíle projektu je potom dokládáno technickou zprávou, která popisuje parametry dosaženého výstupu projektu.

Čerpání rozpočtu

Při čerpání rozpočtu je důležitá zejména hospodárnost a účelnost vynaložených nákladů. Změny v rozpočtu, přesuny financí v rámci rozpočtových položek či let řešení projektu jsou povoleny. Za určitých podmínek není nutné podávat žádost o změnu, ale stačí pouze tuto informaci zdůvodnit v roční zprávě. U zásadnějších změn je potřeba včas podat žádost o změnu. Pozor, nevyčerpané prostředky, i v rámci žádosti o přesun do dalšího roku řešení, je nutné vrátit poskytovateli. Bude-li schválena aktualizace rozpočtu, žadatel obdrží příslušnou část vrácených prostředků zpět. Rozpočet není možné navýšit.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY

Častým problémem při realizaci projektů je nesplnění podmínek vyplývající ze závazných termínů. Termíny nejsou závazné jen pro zahájení a ukončení realizace projektu, ale například i termíny pro podávání průběžných a závěrečných zpráv, termíny vyúčtování a vrácení nevyčerpané podpory. Nebo také termín, kdy je možné nejpozději v daném roce řešení podat žádost o změnu na projektu. Přehled všech závazných termínů je k dispozici ve všeobecných podmínkách pro každou výzvu.

VYKAZOVÁNÍ PRÁCE NA PROJEKTU

mzdové náklady

 

Podmínky programu neukládají žádný závazný předpis, jakým způsobem mají příjemci evidovat práci na projektu. Důležité je zvolit dostatečně průkazný způsob, ze kterého půjde jednoznačně určit, kolik času strávil, který zaměstnanec prací na projektu a jakou činnost prováděl. K takové evidenci je vhodné použít například docházkové listy. Dále je důležité předem stanovit jasný a neměnný způsob výpočtu osobních nákladů, které budou propláceny z dotace.

Výběr dodavatele

Náklady na projekt musí být vynakládány v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, zároveň musí být přiměřené a odpovídat cenám v místě a čase obvyklém. V tomto duchu je potřeba pohlížet i na výběr dodavatele při pořízení hmotného i nehmotného majetku a služeb. V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě, že příjemce podpory není povinen postupovat při výběru dodavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, provede výběr dodavatele průkazným způsobem v souladu se svými interními postupy.

ZPŮSOB ODEVZDÁVÁNÍ ZPRÁV A ŽÁDOSTÍ O ZMĚNU

Odevzdávání projektových zpráv případně žádostí o změnu probíhá dvoufázovým způsobem. V první fázi je potřeba vytvořit a vyplnit zprávu nebo žádost o změnu v systém ISTA, kde ji potom osoba, která je vlastníkem projektu, podá a následně vygeneruje tiskovou verzi zprávy nebo žádosti, kterou je ještě nutno odeslat datovou schránkou. Za podanou se zpráva nebo žádost o změnu považuje po doručení tiskopisu datovou schránkou, je proto nutné si na tento postup dávat pozor. Další komunikace v případě požadavku na doplnění zprávy nebo žádosti již poté obvykle probíhá prostřednictvím e-mailu.

JAK PŘIPRAVIT ODBORNOU ZPRÁVU

Odborná zpráva je jednou z hlavních příloh průběžné a závěrečné zprávy projektu. Je v ní popisováno způsob naplnění závazného cíle nebo cílů projektu. Pro odbornou zprávu poskytovatel podpory nevydává žádnou závaznou šablonu. Každý z příjemců si volí vlastní strukturu. Doporučený obsah odborné zprávy je k dispozici v nápovědě zprávy v programu ISTA. Největší část odborné zprávy by měla být zaměřena na postup plnění cíle v podrobnostech nezbytně nutných k pochopení postupů a zejména potom popisu výsledku. Na základě této zprávy je posuzována hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků, je proto skutečně důležité vystihnout, že poskytnuté finance byly účelně vynaloženy.

 

Kromě popisu plnění cílů je možné do odborné zprávy zahrnou informace o realizačním týmu, zejména potom o změnách v jeho zapojení na projektu, dále informace o čerpání rozpočtu a případných změnách. Součástí odborné zprávy také mohou být případné překážky na cestě k cíli a způsob jejich řešení včetně popisu žádostí o změnu. Vhodné je doplnit odbornou zprávu o stručný závěr, který shrne aktuální stav projektu a plán na další období.

Pokud byste měli další dotaz k programu TREND, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru