Realizace projektu v The Country for the Future

Dne 30. listopadu MPO zveřejnilo úspěšné firmy v programu The Country for the Future 2023. K této příležitosti jsme pro vás připravili podrobného průvodce realizací projektu, díky kterému se seznámíte s nejzásadnějšími oblastmi vašeho projektu, ale i rizikovými faktory, na kterých příjemci dotace často chybují.

Petra Bendlová

4. 12. 2023
Fotky-web-2023-11-22T145602.693-1-1024x575

Podali jste si žádost v národním programu MPO The Country for the Future, podepsali jste smlouvu s poskytovatelem dotace a máte pocit, že teď už budete „jen“ realizovat projekt? Pojďme spolu prozkoumat realitu. Tak jako u jiných dotačních titulů vás jistě nepřekvapí podmínky jako povinná publicita, požadavky na archivaci nebo oddělené účetnictví projektu. Byť všechny podmínky vyplývají ze smlouvy s MPO, pojďme si ukázat, co to všechno obnáší.

Rozpočet a způsob čerpání dotace

Rozpočet projektu se v CFF dělí na tři typy nákladů podle poskytnuté podpory a podle způsobu zobrazení v účetnictví podniku – jedná se o náklady GBER, de minimis neinvestiční a de minimis investiční.

 

Na způsobilé náklady je potřeba pohlížet jako na náklady, které byly:

 

 • vynaloženy ve správném období (etapy projektu jsou kvůli státnímu rozpočtu rovny kalendářním letům, DUZP účetního dokladu musí spadat do daného období – od zahájení projektu do konce etapy/od začátku etapy do jejího konce);
 • vynaloženy v souvislosti s realizací projektu a jsou v souladu s osnovou projektu (změny oproti je nutné řešit, viz níže);
 • správně zaúčtovány (jako investice nebo neinvestice);
 • správně zařazeny v rozpočtu (ve správné části i kolonce);
 • hospodárné, účelné a efektivně vynaložené;
 • uhrazeny z vlastních zdrojů v rámci příslušné etapy.

Způsob čerpání dotace je možný dvojí. Je možné přímo ze speciálního dotačního účtu (dále jen SBÚ) hradit dodavateli částku ve výši dotace (pozor na % dotace uvedené v příloze č. 1 smlouvy s MPO) a zbývající částku vlastních zdrojů + DPH uhradit z podnikatelského BÚ. Druhou možností je zaplatit celou fakturu vč. příp. DPH (resp. osobní náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění) z vlastních zdrojů a poté čerpat dotaci ve správné výši převodem z SBÚ na podnikatelský BÚ na základě podkladů pro převod dotace.

 

Doporučujeme si podklady pro převod dotace velmi pečlivě hlídat a archivovat – při finanční kontrole vám podrobná evidence ušetří hodně času.

Věděli jste, že:

 • Poplatky na SBÚ musíte uhradit z vlastních zdojů převodem z podnikatelského účtu zpět na dotační účet?
 • Úroky na SBÚ nad 200 Kč musíte odvést zpět MPO?
 • Nesmíte používat účty časového rozlišení při účtování o projektu?
 • Musíte mít uhrazeny i odvody na soc. a zdrav. pojištění, pokud na ně čerpáte dotaci?

Termínově se s převody musíte vejít do 15 dnů po ukončení etapy, či projektu. Při pozdějším převodu se již jedná o podezření z porušení rozpočtové kázně a hrozí vám sankce. Při převodu pozdějším než 15. den po ukončení projektu se dokonce vrací celá převedená částka dotace.

 

Pozor na:

 • kategorie nákladů,
 • schválené % dotace,
 • režie (jsou navázané na uznatelnost ostatních nákladů GBER).

Vykazování osobních nákladů je specifické uznatelností mezd a pojištění, kdy si některé položky nelze nárokovat. Nutné je mít uzavřeny dodatky ke smlouvám a hlídat výše úvazků v projektu.

 

Do souladu musíte dát vypracovanou interní směrnici projektu, úhradu z vlastních zdrojů (výpisy z podnikatelského účtu), čerpání dotace (výpis SBÚ), poměr dotace a vlastních zdrojů, účetnictví, to vše vázané k etapám projektu a věcnému plnění.

Změny v projektu

Změnové řízení je nutné ve 3 základních případech (stačí naplnění jednoho bodu):

 

 • dochází ke změně věcné náplně projektu, cílů nebo výsledků (vč. údajů v podnikatelském záměru, rozšíření věcného záměru apod.);
 • dochází ke změně etap řešení projektu (příloha 2 Smlouvy);
 • dochází ke změnám v rozpočtu mimo povolené, např. změna výše investičních/neinvestičních nákladů, přesun z nákladů GBER do de minimis, přesun nákladů a související podpory do další etapy řešení atd.

Povinnost podat žádost o změnu je přitom do 7 dnů od zjištění. Přesun a využití nevyčerpaných prostředků do dalšího roku je možné pouze v případě schválené žádosti o změnu, v opačném případě musejí být nepoužité prostředky vráceny MPO.

Etapy řešení projektu

Etapy řešení projektu (příloha 2 smlouvy s MPO) jsou závazné, je proto nezbytně nutné hlídat průběh realizace projektu a při zjištění pravděpodobného nenaplnění harmonogramu žádat o jeho změnu (s předstihem).

Výběr dodavatele

Nemá-li příjemce povinnost postupovat dle ZZVZ, stále musí dodržet transparentní a nediskriminační způsob výběru dodavatele. V případě poptávkového řízení doporučujeme oslovit alespoň 3 potenciální dodavatele. Je nutné mít stanovená kritéria výběru. Pozor na střet zájmů! Dodavatelem nesmí být člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec příjemce, propojeného nebo partnerského podniku.

 

Doporučujeme kontrolovat návaznost/soulad smluv/objednávek, fakturace, rozpočtu, věcných etap, DUZP, účetnictví.

Ukončování etap/projektu

Samostatnou kapitolou jsou potom povinnosti související s náležitostmi k ukončení etapy/projektu.

 

V rámci roční zprávy (po ukončení etapy) je vedle samotné zprávy nutné doložit také oponentní posudek (nezávislého oponenta) a finanční vypořádání.

 

V případě ukončení projektu se dokládá souhrnná zpráva (u jednoletých projektů), resp. závěrečná zpráva (u víceletých projektů), vždy s přílohami prokazující dokončení inovací a jejich úspěšném nasazení. Ke zprávě se rovněž dokládá oponentní posudek a finanční vypořádání.

 

Navíc se k ukončení projektu váže povinnost odevzdání finančního auditu projektu, nahlášení možných termínů konání oponentního řízení, konání oponentního řízení za účasti MPO, zápis výsledků do RIVu a případné věcné nebo finanční kontroly.

 

Během udržitelnosti projektu se potom podávají zprávy za 3 období, kdy je povinnost dokládat přínosy, které vznikly díky realizaci projektu, vč. metodiky jejich vykazování a konkrétních výpočtů.

Věděli jste, že:

 • Při nedosažení přínosů za 1. období udržitelnosti ve stanovené výši, může mít za následek vrácení (části) dotace?
 • U metodiky vykazování přínosů musíte vycházet z toho, co jste vymysleli již před podáním žádosti o dotaci?

Časté problémy z praxe

Uveďme si jich několik podle oblasti, ve které se objevují.

 

Komunikace

 

 • Kontaktní osoba je jednatel, který jede na dovolenou a nikdo nehlídá datovou schránku a systém MS2014+.
 • Kontaktní osoba zařadí fakturu za analýzu u SW zakázky do GBER, účetní vede jako investici – pravá ruka neví, co dělá levá.
 • Kontaktní osoba nepředá informaci o podkladech převodů podpory na účtárnu.

Platby

 

 • Účetní se splete a odešle platbu DPH z dotačního účtu.
 • Při zadání částky vypočítaného převodu se zadá chybná částka (překlik).
 • Vratka chybně čerpané podpory je provedena z podnikatelského účtu, nikoli z dotačního.
 • Na dotační účet přijdou jiné platby, složitě se to vrací apod.

Věcná náplň projektu

 

 • Příjemce nestíhá harmonogram, ale nevykomunikuje si situaci interně, nikdo neřeší potřebné změnové řízení, až je pozdě.
 • Příjemce nerespektuje, co je napsáno v osnově projektu, při kontrole se diví, že nemá vše splněno.

Zaúčtování dokladů

 

 • Vedení špatně komunikuje s účetní – chybně zaúčtují pořízení majetku na služby nebo naopak a přijde se na to až u finanční kontroly, klidně i 3 roky zpětně.

Jak pomáháme našim klientům při realizaci projektů?

 

 • Radíme, vysvětlujeme, konzultujeme;
 • počítáme osobní náklady vynaložené na projekt;
 • počítáme převody dotace;
 • hlídáme povinnosti a termíny, připravujeme podklady (např. zprávy a rozpočty);
 • kontrolujeme směrnice, výkazy práce, úvazky, soulad s etapami;
 • řešíme změnová řízení;
 • účastníme se kontrol a oponentního řízení;
 • zadáváme data do RIV;
 • posíláme tuny emailů a metodik atd.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Petra Bendlová

Petra je projektovou manažerkou a věnuje se zejména období realizace a udržitelnosti projektu. S klienty nejčastěji řeší změny v projektech, žádosti o platbu a zprávy o průběhu realizace a udržitelnosti. V současné době se věnuje projektům zaměřeným na výzkum a vývoj, digitalizaci, úspory energie vč. FVE, ICT, ale také zemědělství a lesnictví.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru