Dotace na modernizaci veřejného prostranství

Více jak 10 mld. Kč je připraveno pro žadatele ve výzvě Zelená infrastruktura měst a obcí z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která je zaměřena na modernizaci a revitalizaci veřejného prostranství a nevyužívaných ploch. Příjem dotačních žádostí startuje již 23. 1. 2024 a bude probíhat do 10. 6. 2024, nebo do vyčerpání celkové alokace výzvy.
Divinova

Veronika Divinová

4. 1. 2024
fotky-web---2024-01-04t124452_optimized.491

Ozelenění městských ploch je dnes již nedílnou součástí nejen strategie udržitelného rozvoje mnoha měst a obcí, ale také Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jehož jednou z hlavních oblastí zaměření je zelenější a nízkouhlíková Evropa.

 

V rámci nadcházejících dotačních výzev mohou žadatelé z řad veřejného sektoru získat podporu na projekty realizované na území méně rozvinutých regionů ve výši 85-100 %, na území přechodových regionů na podporu ve výši 70–100 % a na pražské projekty 40-100 %. Konkrétní výše podpory pak závisí na typu žadatele, kdy na 100% dotaci dosahují zpravidla organizační složky státu (OSS), státní příspěvkové organizace (PO OSS), státní organizace a státní vysoké školy.

Kdo může žádat

Žádat o podporu mohou nejen obce, kraje, hl. město Praha a její jednotlivé městské části, ale také mnoho dalších subjektů. Jedná se především o již výše zmíněné organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní i soukromé vysoké školy, dále také o organizace zřizované kraji, obcemi, hl. m. Prahou či jejími částmi, církve a církevní organizace, státní podniky a státní organizace nebo veřejné výzkumné organizace.

Na co lze dotace využít

Dotaci lze využít na stavební a zemní práce, demolice, sanace území a likvidace odpadu vedoucí k výstavbě, úpravě, modernizaci nebo revitalizaci veřejného prostranství. Projekty by neměly opomenout výsadbu zeleně, úpravu vegetace, pořízení opěrných konstrukcí včetně pergol a lanových systémů nezbytných pro růst popínavé zeleně nebo velkoobjemových nádob. Mezi hlavní podporované výdaje dále patří například nákup ptačích a netopýřích budek, loggerů, pítek, krmítek, útočišť, úkrytů a příbytků přispívajících k podpoře biodiverzity.

 

Součástí projektů může být také vznik či úprava vodních ploch, toků, včetně břehů a nábřeží. Podporovány jsou volně přístupné vodní plochy bez technologie čištění. Nejedná se tedy o koupaliště, bazény, koupací biotopy nebo například koupací jezírka. V rámci podpory využívání dešťové vody lze pořídit retenční a akumulační nádrže, retenční a závlahové systémy nebo vsakovací zařízení včetně napojení na technickou infrastrukturu.

 

Do projektů lze zahrnout i prvky využívající obnovitelné zdroje energie jako například přístřešky, altány a zastávky se zelenou střechou nebo fotovoltaickými panely, veřejné osvětlení na solární energii nebo například mobiliář se solárními prvky.

 

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze dotaci využít také na nákup staveb k demolici, které poslouží k vzniku nového veřejného prostranství. Při nákupu pozemků je započteno do dotace max. 10 % (v některých případech 15 %) veškerých způsobilých nákladů z pořizovací ceny pozemku.

Příklad podporovaného projektu:

Revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku.

 

Zdroj: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvách 63.-65. IROP

Rozhodovat bude čas i kvalita projektových záměrů

Ačkoliv je příjem žádostí ve výzvách otevřen až do června 2024, je nutné také přihlédnout k aktuálnímu stavu alokace, jejíž vyčerpání může ukončit dotační příležitost předčasně, a časové náročnosti přípravy dotační žádosti.

 

Projekty, které budou žadatelé poskytovateli dotace překládat, by měly být dostatečně promyšlené, konkrétní, komplexní a prodiskutované jak s občany, tak s příslušnými úřady. Výhodou pro žadatele je například kladné stanovisko k projektu od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) nebo pokud je územní řešení registrováno v Evidenci územně plánovací činnosti (EÚPČ), zpracováno dle regulačního plánu nebo architektem České komory architektů (ČKA).

Důležitá bude také přínosnost a smysluplnost celého projektu. Hodnotit se bude, zda došlo k dostatečnému zhodnocení současného stavu biodiverzity a stávajících vegetačních prvků na daném území a zda jednotlivé prvky projektu nejsou v rozporu s cílem dotační výzvy – zda například nedojde během realizace projektu k nadměrnému kácení nebo například výsadbě nevhodných dřevin.

Pomůžeme vám získat dotaci

Využijte dlouholetých zkušeností našich dotačních specialistů, kteří vás nejen zbaví byrokracie spojené s dotačním procesem, sepíší za vás dotační žádost, ale také vám poradí, jak koncipovat celý projekt, abyste maximalizovali šance na úspěšné získání dotační podpory.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

Spolupráce bez rizika

Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce, a proto také poctivě analyzujeme šance každého projektu. Pokud tedy bude vaše žádost o podporu zamítnuta z důvodu formálních či věcných vad, za naše služby nic nezaplatíte.

 

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru