Dotace na modernizaci veřejného prostranství

Více jak 10 mld. Kč je připraveno pro žadatele ve výzvě Zelená infrastruktura měst a obcí z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která je zaměřena na modernizaci a revitalizaci veřejného prostranství a nevyužívaných ploch. Příjem dotačních žádostí startuje již 23. 1. 2024 a bude probíhat do 10. 6. 2024, nebo do vyčerpání celkové alokace výzvy.
Divinova

Veronika Divinová

4. 1. 2024
Dotace na modernizaci veřejného prostranství

Ozelenění městských ploch je dnes již nedílnou součástí nejen strategie udržitelného rozvoje mnoha měst a obcí, ale také Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jehož jednou z hlavních oblastí zaměření je zelenější a nízkouhlíková Evropa.

 

V rámci nadcházejících dotačních výzev mohou žadatelé z řad veřejného sektoru získat podporu na projekty realizované na území méně rozvinutých regionů ve výši 85-100 %, na území přechodových regionů na podporu ve výši 70–100 % a na pražské projekty 40-100 %. Konkrétní výše podpory pak závisí na typu žadatele, kdy na 100% dotaci dosahují zpravidla organizační složky státu (OSS), státní příspěvkové organizace (PO OSS), státní organizace a státní vysoké školy.

Kdo může žádat

Žádat o podporu mohou nejen obce, kraje, hl. město Praha a její jednotlivé městské části, ale také mnoho dalších subjektů. Jedná se především o již výše zmíněné organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní i soukromé vysoké školy, dále také o organizace zřizované kraji, obcemi, hl. m. Prahou či jejími částmi, církve a církevní organizace, státní podniky a státní organizace nebo veřejné výzkumné organizace.

Na co lze dotace využít

Dotaci lze využít na stavební a zemní práce, demolice, sanace území a likvidace odpadu vedoucí k výstavbě, úpravě, modernizaci nebo revitalizaci veřejného prostranství. Projekty by neměly opomenout výsadbu zeleně, úpravu vegetace, pořízení opěrných konstrukcí včetně pergol a lanových systémů nezbytných pro růst popínavé zeleně nebo velkoobjemových nádob. Mezi hlavní podporované výdaje dále patří například nákup ptačích a netopýřích budek, loggerů, pítek, krmítek, útočišť, úkrytů a příbytků přispívajících k podpoře biodiverzity.

 

Součástí projektů může být také vznik či úprava vodních ploch, toků, včetně břehů a nábřeží. Podporovány jsou volně přístupné vodní plochy bez technologie čištění. Nejedná se tedy o koupaliště, bazény, koupací biotopy nebo například koupací jezírka. V rámci podpory využívání dešťové vody lze pořídit retenční a akumulační nádrže, retenční a závlahové systémy nebo vsakovací zařízení včetně napojení na technickou infrastrukturu.

 

Do projektů lze zahrnout i prvky využívající obnovitelné zdroje energie jako například přístřešky, altány a zastávky se zelenou střechou nebo fotovoltaickými panely, veřejné osvětlení na solární energii nebo například mobiliář se solárními prvky.

 

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze dotaci využít také na nákup staveb k demolici, které poslouží k vzniku nového veřejného prostranství. Při nákupu pozemků je započteno do dotace max. 10 % (v některých případech 15 %) veškerých způsobilých nákladů z pořizovací ceny pozemku.

Příklad podporovaného projektu:

Revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku.

 

Zdroj: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvách 63.-65. IROP

Rozhodovat bude čas i kvalita projektových záměrů

Ačkoliv je příjem žádostí ve výzvách otevřen až do června 2024, je nutné také přihlédnout k aktuálnímu stavu alokace, jejíž vyčerpání může ukončit dotační příležitost předčasně, a časové náročnosti přípravy dotační žádosti.

 

Projekty, které budou žadatelé poskytovateli dotace překládat, by měly být dostatečně promyšlené, konkrétní, komplexní a prodiskutované jak s občany, tak s příslušnými úřady. Výhodou pro žadatele je například kladné stanovisko k projektu od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) nebo pokud je územní řešení registrováno v Evidenci územně plánovací činnosti (EÚPČ), zpracováno dle regulačního plánu nebo architektem České komory architektů (ČKA).

Důležitá bude také přínosnost a smysluplnost celého projektu. Hodnotit se bude, zda došlo k dostatečnému zhodnocení současného stavu biodiverzity a stávajících vegetačních prvků na daném území a zda jednotlivé prvky projektu nejsou v rozporu s cílem dotační výzvy – zda například nedojde během realizace projektu k nadměrnému kácení nebo například výsadbě nevhodných dřevin.

Pomůžeme vám získat dotaci

Využijte dlouholetých zkušeností našich dotačních specialistů, kteří vás nejen zbaví byrokracie spojené s dotačním procesem, sepíší za vás dotační žádost, ale také vám poradí, jak koncipovat celý projekt, abyste maximalizovali šance na úspěšné získání dotační podpory.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika miluje psaní a již od studií obdivovala umění marketingu. Po dokončení magisterského oboru Management a podnikání na Newton University se proto rozhodla plně rozvíjet právě v marketingu. Její nejsilnější parketou je copywriting, e-mail marketing a sociální sítě.

Spolupráce bez rizika

Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce, a proto také poctivě analyzujeme šance každého projektu. Pokud tedy bude vaše žádost o podporu zamítnuta z důvodu formálních či věcných vad, za naše služby nic nezaplatíte.

 

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru