Komunitní energetika v kontextu změn nových energetických zákonů

Chcete se dozvědět o opatřeních, které nový energetický zákon roku 2022 představuje? Přečtěte si náš článek, kde se dozvíte o energetickém společenství, dotacích v energetice, a dotacích na společnou výrobu v rámci energetických společenství.
Divinova

Veronika Divinová

3. 5. 2022
Komunitní energetika v kontextu změn nových energetických zákonů

Obsah energetických zákonů se změnil a nabral nové zákony. V našem článku vás informujeme o nejnovějších a nejdůležitějších opatřeních, které se v těchto zákonech vyskytují – co všechno to zahrhnuje, vlastníky, kterých se to týká, a jejich povinnosti, a možnosti k získání dotací.

 

S počátkem roku 2022 nabylo účinnosti nové znění energetických zákonů – jedná se o zákony č. 362/2021 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů), č. 458/2000 Sb., energetický zákon a č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Ačkoli bude část opatření účinná až od července tohoto roku, případně od roku 2027.

 

Dochází k úpravám zákonného rámce ve smyslu úpravy podmínek pro činnost zprostředkovatelů v energetickém odvětví za účelem vyšší ochrany spotřebitele (je založen také registr zprostředkovatelů).

 

Držitelé licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem jsou také povinni uveřejnit na svých internetových stránkách podmínky dodávek elektřiny a plynu a jejich ceny pro spotřebitele i podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh nebo odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí.

 

Důraz je kladen na nediskriminační přístup k platbám za dodávky, stanovení zálohových plateb nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby v následujícím zúčtovacím období, nebo možnost zasílání vyúčtování, nebo informace o vyúčtování v elektronické podobě.

 

Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli nejpozději 30 dní před účinností změny.

komunitni energetika

Byla stanovena také metodika cenové regulace ERÚ, podmínky pro přijetí a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.

Bylo také legislativně ustanoveno, že u nových budov a při zásadních změnách dokončených budov v případě technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen tyto zdroje instalovat.

 

Tato povinnost může být splněna také výstavbou budov s nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustav zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.

Zákon umožňuje společnou domovní instalaci. Místem připojení je pak místo, ve kterém je připojeno odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava, a to přímo, prostřednictvím elektrické přípojky, společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace.

Společné domovní elektrické instalace v domech sloužící pro připojení více zákazníků z jedné elektrické přípojky nejsou součástí elektrické přípojky. Společná domovní elektrická instalace je součástí nemovitosti. Je za ni tedy zodpovědný majitel nemovitosti.

Vlastník nemovitosti je povinen dodávku umožnit, musí udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám, poskytovat technické údaje o společné domovní elektrické instalaci držiteli licence na distribuci elektřiny, umožnit držiteli licence na distribuci elektřiny přístup k této společné domovní instalaci.

Potřebujete pomoct s projektem FVE (fotovoltaické elektrárny)? Získáme vám dotace a zároveň provedeme technicko-ekonomickou analýzu k zhodnocení vaší investice. Pokud máte zájem, napište nám nebo zavolejte na číslo uvedené na konci tohoto článku.

Energetické společenství

Významně rozšířit možnosti nakládání s elektřinou by měl umožnit nový energetický zákon. Hlavní změnou má být vznik pojmu energetické společenství.

 

Energetické společenství si bude moci vybrat svou formu, bude postaveno na dobrovolném členství a členové by měli mít status zákazníka (což přináší práva a povinnosti na energetickém trhu, např. možnost změny dodavatele). Může být založeno za účelem nákupu elektřiny, ale také výroby elektřiny.

Jinými slovy, obyvatelé jednoho bytového domu, nebo také několika domů sousedních, či firem, nebo dokonce obecní budovy, nebo také všichni dohromady mohou být napojeny na výrobu energie (např. z fotovoltaiky nebo bioplynové stanice, tepelného čerpadla, větrné nebo vodní elektrárny apod.), zároveň ji spotřebovávat a přebytky přitom poslat do sítě, odkud si zároveň mohou brát energii, pokud budou mít z vlastní výrobny nedostatek.

Obec tak může mít propojeny své budovy rozeseté po celém městě. Nebo může vzniknout energetické společenství výrobních podniků.

 

Společenství budou moci mít vlastní lokální distribuční síť (alespoň s touto variantou současné paragrafované znění počítá), což usnadní sdílení elektřiny, využití akumulace energie a také sníží náklady za distribuci. Pro podnikající subjekty bude licence k výrobě elektřiny povinná, pro nepodnikající by se však trh měl v tomto smyslu uvolnit.

 

Vedle očividných energetických úspor mohou takové projekty přinést také zlepšení ovzduší díky snížení zdrojů fosilních paliv a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, podporu lokálního principu (decentralizaci zdrojů), a tím zvýšení energetické bezpečnosti.

V současnosti jsou do nového energetického zákona zapracovávány připomínky a měl by být předložen vládě do poloviny roku 2022. Největší problém představuje nesoulad možnosti vlastní distribuční soustavy a s tím spojeného společného odběrného místa s postavením zákazníka na trhu s elektřinou, které je v současnosti příliš úzce vymezeno. Zda můžeme očekávat platnost zákona již v příštím roce, či později, si netroufám odhadovat.

Kdy je možné získat dotaci na společnou výrobu v rámci domovní instalace?

Modernizační fond v dubnu dosáhl na dalších 30 mld. korun, které mohou být investovány do přechodu na čistší energetiku – obnovitelné zdroje, jmenovitě dotace na výstavby FV elektráren v menších obcích do 3 000 obyvatel, modernizaci zdrojů v teplárenství a průmyslu nebo modernizaci veřejného osvětlení. 

 

Nové výzvy jsou plánovány na přelomu května a června. Jen letos je plánováno minimálně deset výzev v programech HEAT, RES+ nebo ENERG ETS či LIGHTPUB!

Kde bude možné získat dotaci na společnou výrobu v rámci energetických společenství?

Jeden z programů v Modernizačním fondu KOMUENERG  bude přímo zaměřen na komunitní energetiku, kde je hlavním účelem pokrytí vlastní spotřeby (ne vytváření zisku). Mělo by se jednat min. o 2,25 mld. Kč. S účinností nového zákona počítáme také s možnostmi v chystaném OP TAK nebo Národním plánu obnovy, nebo novém OPŽP (zde jen pro veřejné budovy).

 

Mezi podporované oblasti patří samotná podpora vzniku komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby energie, výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, obecně digitalizace energetického sektoru a optimalizace spotřeby energie.

 

Na koncept teplárenství a dálkového vedení tepla navazuje možná výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí. Výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci, je také plánovanou oblastí podpory.

 

Podporovaná bude samozřejmě akumulace elektrické i tepelné energie, měření a regulace. Na vypsání konkrétních výzev čekáme, Modernizační fond plánuje výzvy již v letošním roce.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt? Ozvěte se vám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

Neseme odpovědnost spolu s vámi

Za naše služby nám náleží odměna až po úspěšném získání vaší dotace. Realizujeme proto pouze takové projekty, které mají vysokou šanci na úspěch. Nemarníme zbytečně váš čas a neslibujeme vám nemožné. Naprostá otevřenost je klíčovým pilířem naší spolupráce.

MÁM ZÁJEM O DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru