Co dělat, když vám chtějí vzít dotace?

Administrativa spojená se získáním dotací je velmi náročným procesem. Získávání dotací zasahuje nejen do sféry finančního práva, nýbrž i do práva správního. O to těžší je poté zjištění, kdy příjemci dotace přijde oznámení o zahájení řízení o odnětí dotace. Proti tomu ale existuje obrana. Co tedy dělat v případě, kdy úřady dotyčnému chtějí vzít dotace?

Jan Jakl

22. 3. 2024
krácení dotace v2-min

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Rozpočtová pravidla“) definuje dotace v ustanovení § 3 písm. a) jako peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Klíčové je zejména dodržení účelu i při samotném dotačním čerpání.

Poskytovatel dotace kontroluje, jak příjemce s veřejnými prostředky naložil. Pokud nebyl účel dotace naplněn, došlo tak k porušení právní povinnosti a poskytovatel dotace může poslat příjemci dotace výzvu k provedení opatření k nápravě. V nejzazším případě poté zašle rozhodnutí k úplnému vrácení dotace.

Za určitých podmínek však může být poskytovatelem dotace rozhodnuto pouze o krácení dotace. Povinností poskytovatele dotace je poté, aby bylo v rozhodnutí uvedeno, v jaké výši a z jakých důvodů se dotace vrací. Neobsahuje-li rozhodnutí náležité odůvodnění, trpí vadou a existuje proti němu možná obrana.

Oznámením o zahájení řízení o odnětí dotace dochází z úřední moci dnem jeho doručení k zahájení správního řízení. Oznámení musí obsahovat označení předmětu řízení, účastníka řízení, správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací a datum vyhotovení, dále právní důvody pro odnětí dotace, částku a lhůtu, do kdy se může příjemce dotace vyjádřit a navrhovat důkazy. Závěrem oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení, funkce a služební číslo včetně podpisu úřední osoby, která oznámení vydala.

Oznámením o zahájení řízení o odnětí dotace dochází z úřední moci dnem jeho doručení k zahájení správního řízení. Oznámení musí obsahovat označení předmětu řízení, účastníka řízení, správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací a datum vyhotovení, dále právní důvody pro odnětí dotace, částku a lhůtu, do kdy se může příjemce dotace vyjádřit a navrhovat důkazy. Závěrem oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení, funkce a služební číslo včetně podpisu úřední osoby, která oznámení vydala.

Vydání rozhodnutí o odnětí dotace

Výsledkem správního řízení je vydání rozhodnutí o odnětí dotace, které je vydáno na základě podkladů, kterými jsou zpravidla důkazy a návrhy účastníků a skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti. Kromě odůvodnění a výrokové části musí rozhodnutí obsahovat i poučení účastníků. Zpravidla se jedná o odvolání, případně o rozklad (jedná-li se o ministerstva a jiné ústřední správní úřady).

Rozhodnutí o odnětí dotace vydává poskytovatel dotace bez zbytečného odkladu. Pokud tato lhůta pro vydání rozhodnutí nestačí, musí poskytovatel dotace rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení. Nevydá-li rozhodnutí ani v této lhůtě, nadřízený orgán poté může podniknout kroky proti nečinnosti tohoto orgánu.

Obrana proti rozhodnutí o odnětí dotace

Proti rozhodnutí o odnětí dotace je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Vydalo-li rozhodnutí ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, podává se rozklad dle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „Správní řád“). Neučiní-li tak příjemce dotace, nabývá rozhodnutí právní moci.

O odvolání nebo rozkladu rozhoduje odvolací orgán, proti jehož rozhodnutí není možné podat odvolání. Rozhodnutí odvolacího orgánu nabývá právní moci oznámením všem účastníkům řízení.

Má-li příjemce dotace stále za to, že rozhodnutí odvolacího orgánu, které již nabylo právní moci, není v souladu s právními předpisy, existuje pro tyto případy institut přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahajuje správní orgán z moci úřední. K jeho zahájení může podat podnět i sám účastník.

Další možnou variantou je obnova řízení na žádost příjemce dotace. Tento institut lze využít až do 3 let od právní moci rozhodnutí. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který rozhodoval v daném řízení v posledním stupni. Obnova řízení má dvě fáze, a to řízení o obnově a samotnou obnovu řízení. Připuštění obnovy řízení je možné za splnění předpokladů vyplývajících z ustanovení § 100 odst. 1 Správního řádu a za existence právního zájmu.

Na obranu proti rozhodnutí je třeba mít kvalitně připravené argumenty, proto se na nás neváhejte obrátit a my pro Vás rádi veškerou dokumentaci připravíme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Jan Jakl

Jan je řídícím partnerem advokátní kanceláře GRANTEX legal s.r.o. a advokátem s více než desetiletou praxí. Předtím působil na řídících pozicích v několika renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zabýval především právem obchodních společností a právem nemovitostí. Dále se zaměřuje také na oblast dotačního a transakčního poradenství a pracovního práva.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru