Daňové novinky roku 2022

Rok 2021 nebyl z pohledu intenzity legislativních změn v daňové oblasti tak vydatný jako rok 2020. I tak ale přinesl spoustu významných změn. V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí daňových novinek, které jsou platné od začátku roku 2022.
Divinova

Veronika Divinová

14. 12. 2021
Daňové novinky roku 2022_5

PAUŠÁLNÍ DAŇ

Institut paušální daně je platný od 1. ledna 2021. V případě, že by OSVČ chtěla odvádět daně a pojistné v tzv. paušálním režimu za rok 2022, musí se do uvedeného režimu přihlásit, a to nejpozději do 10. ledna 2022.

 

Nová záloha poplatníka v paušálním režimu činí na období roku 2022 měsíčně částku 5 994 Kč, která se skládá z následujících částek:

 

 • 100 Kč záloha na daň z příjmů ve výši 100 Kč
 • záloha na pojistné na důchodové pojištění ve výši 3 267 Kč
 • záloha na pojistné na zdravotní pojištění 2 627 Kč

Paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍ SLEVY NA DANI

Nově se opět zvyšuje základní sleva na poplatníka u daně z příjmů pro rok 2022. Nová výše slevy činí 30 840 Kč.

ZMĚNA DEFINICE VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU OSVČ PRO ÚČELY POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Nově došlo ke sjednocení vyměřovacího základu se systémem sociálního zabezpečení. Dříve se jednalo o polovinu (tj. 50 %) rozdílu mezi příjmy a výdaji. Nově se jedná o polovinu (50 %) dílčího základu daně podle § 7 zákona o daních z příjmů. Očekáváme, že by mělo dojít k úpravě formuláře pro podání přehledu ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PROSTŘEDNICTVÍM SPRÁVCE DANĚ

Od roku 2022 ve formulářích pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob přibude i nový list s žádostí o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku. Nově tedy mohou účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi, předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně.

SNÍŽENÍ ODPOČTU DANĚ PŘI ZRUŠENÍ REGISTRACE (NOVINKA ROKU 2021)

V průběhu roku 2021 bylo do zákona o DPH doplněno nové ustanovení § 79e, které obsahuje úpravu snížení uplatněného odpočtu daně u dlužníka, který přestal být plátcem daně. Nově je dlužník povinen snížit odpočet daně u uplatněných přijatých zdanitelných plnění, a to za předpokladu, že:

 

 • toto plnění nebylo uhrazeno nebo bylo uhrazeno částečně
 • je dluh za přijaté zdanitelné plnění splatný a nedošlo k jeho zániku
 • dlužník neprovedl úpravu odpočtu daně z nedobytné pohledávky (§ 74a odst. 1 zákona o DPH)
 • od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, uplynuly méně než 3 roky

V případě, že do tří let od zrušení registrace dlužníka dojde k úhradě dluhu, může si dlužník odpočet opětovně uplatnit skrze dodatečné daňové přiznání za poslední zdaňovací období, ve kterém byl registrován.

OSVOBOZENÍ JEDNORÁZOVÉ PENĚŽNÍ ČÁSTKY OSOBÁM STERILIZOVANÝM V ROZPORU S PRÁVEM

V průběhu roku 2021 byl přijat zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky (300 000 Kč) osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Oprávněnými osobami jsou fyzické osoby, které se na území ČR podrobily ve zdravotnickém zařízení sterilizaci v rozporu s právem v období od 1. 7. 1966 do 31. 3. 2012. Tento příjem je nově osvobozen od daně z příjmů.

OSVOBOZENÍ JEDNORÁZOVÉHO ODŠKODNĚNÍ SUBJEKTŮ DOTČENÝCH VE SKLADU VE VRBĚTICÍCH

Obdobně byl přijat zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice – Vrbětice. S účinností od 1. ledna 2022 je tento příjem osvobozen od daně z příjmů.

NOVÁ SLEVA NA DANI ZA ZASTAVENOU EXEKUCI

S účinností od 1. ledna 2022 přibyla v zákoně o dani z příjmů nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Výše slevy v takovém případě odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému (věřiteli) v daném zdaňovacím období přizná exekutor při zastavení exekuce. Podmínkou je, že předmětem byla pohledávka, která nepřevýšila částku 1 500 Kč bez příslušenství, a exekuce probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění např. občanský soudní řád, zákon o soudních exekutorech a další.

ÚPRAVA ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU PRO CESTOVNÍ SLUŽBU

S účinností od 1. 1. 2022 dochází k úpravě zvláštního režimu pro cestovní službu. Novela zákona upravuje tři okruhy změn.

 

Nově je možné počítat přirážku jen za jednotlivé zákazníky.

 

Zároveň dochází oproti dosavadnímu stavu k povinnému zdanění přijatých záloh. V případě záloh si přitom plátce může zvolit jednu ze dvou variant. První je, že v případě zdanění zálohy vezme plátce v úvahu pouze náklady, které ke dni přijetí zálohy vynaložil, a zdaní celý rozdíl mezi přijatou zálohou a těmito náklady. Druhou možností je, že při zdanění zálohy se vezmou v úvahu veškeré předpokládané náklady na základě kalkulace zájezdu, a zdanění bude podrobena pouze takto zkalkulovaná přirážka, nabyde-li v okamžiku přijetí zálohy kladné hodnoty.

 

Poslední změnou, kterou zákon ve vztahu k cestovní službě nově upravuje, je zrušení osvobození od daně v případě letecké přepravy poskytnuté v EU a zároveň i ve třetí zemi. Podle nové úpravy bude od DPH osvobozen pouze přepravní úsek na území třetí země, nikoliv na území EU.

ZMĚNA SAZEB DPH U ZDRAVOTNÍCH PROSTŘEDKŮ

V návaznosti na novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění byl upraven i zákon o DPH. Změny se týkají § 47 zákona, do kterého se vkládá nový odstavec, podle kterého se u služeb spočívajících v opravě nebo úpravě zdravotních prostředků uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 %, a stejně tak u oprav invalidních vozíků.

 

Zároveň došlo k úpravě definice zdravotnických prostředků s odkazem na zákon o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o zdravotnické prostředky nebo jejich příslušenství, které jsou určeny pro osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci či zdravotních postižení. Nově zároveň není možné uplatňovat 15 % sazbu daně na tzv. nekategorizované zdravotnické prostředky.

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru