Zdanění transakcí s kryptoměnami

Aktuálně nemáme v České republice dostatečně zřejmá pravidla pro zdaňování kryptoměn. Kryptoměny nejsou samostatně ukotveny v žádném daňovém zákoně, každá země Evropské unie (dále jen „EU“) na ně nahlíží z jiného pohledu, jak daňového, tak i definičního. To s sebou přináší nejasnosti a poplatníci mnohdy nezahrnují do svých daňových příjmů žádné transakce z obchodování s kryptoměnami, což potvrzují i daňové kontroly finanční správy.

Adéla Burešová & Michala Darebná

29. 2. 2024
Krypto_článek-min

V návaznosti na nejasná pravidla vydala finanční správa v první polovině roku 2022 Informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami¹ , ve které shrnuje daňové povinnosti subjektů, které využívají kryptoměnu či digitální měnu. Informace nahlíží na tyto transakce jak z pohledu DPH, tak i z pohledu daně z příjmů fyzických i právnických osob. Obsahem Informace jsme Vás provedli v jednom z našich minulých článků.

V květnu loňského roku přijala Rada EU Nařízení o trzích s kryptoaktivy, tzv. Markets in Crypto-Assets – MiCA, čímž zavádí právní regulaci v tomto sektoru. Nařízení MiCA se použije od 30. prosince 2024 s výjimkou ustanovení hlavy III (tokeny vázané na aktiva) a IV (elektronické peněžní tokeny), které se použijí již od 30. června 2024. Většina činností (např. umísťování kryptoaktiv, provoz platforem a správu portfolií) bude tedy nově vyžadovat licenci. To mimo jiné znamená, že daná kryptoportfolia ponesou zodpovědnost za ztrátu kryptoměn z uživatelských účtů. Česká národní banka se již na konci roku 2023 obracela na osoby, které zvažují usilovat o získání licence, aby vyjádřili zájem o její získání prostřednictvím formuláře. Cílem je shromáždění informací o potenciálních zájemcích o licence a následného bezproblémového uvedení nařízení MiCA do praxe.²

Další regulatorní opatření přišlo na řadu na podzim loňského roku, kdy Rada EU předložila návrh směrnice k posílení spolupráce mezi vnitrostátními daňovými orgány (DAC 8). Tato směrnice by měla od roku 2026 umožnit každoroční automatickou výměnu informací s jurisdikcemi, v nichž jsou daňoví poplatníci rezidenty, a to v oblasti transakcí s kryptoměnami.

Je tedy patrné, že poměrně problematická oblast kryptoměn dostává za poslední dobu patřičnou pozornost napříč celou EU a sledujeme zde trendy regulace, způsobu vykazování i zdanění.

Jak jsme také uvedli v našem článku, správce daně se velmi intenzivně zabývá právě kontrolou přiznání příjmů z kryptoměn, a to z toho důvodu, že jsou zde patrné úniky na dani. Současně má česká finanční správa stále dostupnější nástroje v trasování (např. výměna informací s orgány, které dohlíží na regulaci v oblasti boje proti špinavých peněz, dožádání identity v rámci kryptoburz, směnáren apod.) a v případě podezření, že nejsou dané příjmy zahrnuty v daňovém přiznání poplatníka, může tyto nástroje použít. Pojďme si tudíž představit, jaké jsou problematické oblasti poplatníků při zdaňování kryptoměn.

Tip: Daňové přiznání 2023 bezchybně a včas

Veškeré důležité informace k daňovému přiznání za rok 2023 přehledně a na jednom místě pro vás připravil DAUČ.

Nezahrnutí příjmů do daňových přiznání poplatníků

Poplatníci ve spoustě případů nezahrnují příjmy z kryptoměn do svého daňového přiznání, a to z mnoha důvodů. Někteří se domnívají, že pokud nemají z kryptoměny peněžní příjem, nejsou transakce předmětem zdanění. Opak je však pravdou, neboť okamžik zdanění nastává již při prodeji nebo směně kryptoměny. Není tedy rozhodné, zda poplatník obdržel finanční prostředky nebo jiný druh kryptoměny.

Poplatníci též mívají pocit „nedosažitelnosti“, jelikož on-line obchodování na burzách představuje do jisté míry anonymní prostředí a správce daně jejich činnost nemůže dohledat. Většina burz se nachází v zahraničí, mimo Českou republiku, proto se většina poplatníků také mylně domnívá, že transakce realizované mimo ČR nebudou v tuzemsku podléhat zdanění. Anonymita je ale pouze zdánlivá. Na většinu známých burz je již potřeba se zaregistrovat a pohyby či transakce jsou již dohledatelné – třeba právě díky mezinárodní výměně informací, kterou zmiňujeme výše nebo prostřednictvím bankovního účtu poplatníka. Zároveň se většina uskutečněných transakcí provádí skrze tzv. blockchainy, které jsou veřejné. Burzy, jakožto osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, jsou navíc tzv. povinnou osobou podle Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (resp. obdobných předpisů v zahraničí) a mají tak povinnost provést důslednou identifikaci klienta. Dá se tedy velmi jednoduše spojit realizované transakce s identitou konkrétního poplatníka.

Určení základu daně z transakcí s kryptoměnami

Poplatník si je vědom své povinnosti zdaňování těchto transakcí, avšak nestanoví správně základ daně. Někteří poplatníci uvádějí do daňového přiznání nákup kryptoměn, aniž by došlo k jakékoliv směně. Nákup kryptoměny bez jakýchkoliv jejích dalších pohybů představuje pouze samotnou držbu aktiva, nikoliv příjem. Mnohdy je problematické určit správné ustanovení zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“), dle kterého poplatník příjem zdaňuje. Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami popisuje případy, kdy poplatník zdaňuje příjmy dle ust. § 7 (příjem z podnikání) nebo § 10 (ostatní příjem) ZDP, přičemž je rozhodující, zda se jedná o soustavnou činnost za účelem dosažení zisku. Nesprávné vykázání může mít též dopad na povinnosti v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, jelikož příjmy z podnikatelské činnosti obecně podléhají též odvodům pojistného.

Poplatníci mnohdy neví, které všechny transakce do základu daně zahrnout. V rámci opatrnosti někdy volí přístup zdanění jen ziskových transakcí a ztrátové do základu daně nezahrnují. Přitom platí, že je možné v rámci jednoho zdaňovacího období kompenzovat mezi sebou ziskové a ztrátové obchody, které plynou z aktiva stejného druhu (tedy stejného druhu kryptoměny).

Je nutné též podotknout, že kryptoměna nepředstavuje cenný papír. Z tohoto důvodu nelze kompenzovat zisky či ztráty z prodeje kryptoměn se zisky či ztrátami z prodeje cenných papírů. Stejně tak nelze aplikovat osvobození příjmu z úplatného převodu cenného papíru dle § 4 odst. 1 písm. t) ZDP, tedy splnění časového testu držby 3 roky a výše příjmu do 100 tis. Kč. Obecně lze říci, že na kryptoměny se nevztahují žádná osvobození.

Daňová rezidence poplatníka

Determinující skutečností, jaké příjmy poplatník do svého daňového přiznání zahrne je daňová rezidentura poplatníka. Ta nám určí, jaké příjmy, resp. z jakých zdrojů, poplatník zahrne do svého daňového přiznání. Pokud je tedy poplatník rezidentem České republiky, zdaní ve svém daňovém přiznání i příjem z obchodování s kryptoměnou plynoucí z jiných států.

Důkazní břemeno nese poplatník

V daňovém řízení nese důkazní břemeno primárně poplatník. V případě daňové kontroly je to tedy právě poplatník, kdo musí prokázat skutečnosti uvedené v daňovém přiznání a doložit, na základě čeho byla stanovena daň. Proto je pro účely doložení realizovaných transakcí a správnosti výpočtu základu daně velmi důležité mít k dispozici a uschovat detailní přehled jednotlivých uskutečněných transakcí na burzách, směnárnách, popřípadě v krypto peněženkách, a to za veškerá období, za která může v souladu s daňovými předpisy dojít k vyměření (resp. doměření) daně. K tomuto účelu jsou případně k dispozici i různé webové aplikace (např. CoinTracking), které jsou navázány na nejznámější burzy (např. Binance, Kraken) a je možné si dané transakce převést rovnou do této aplikace.

Daňový řád stanoví prekluzivní lhůtu³ ve délce trvání 3 let ode dne zákonného termínu pro podání daňového přiznání, během které je možné zahájit daňovou kontrolu ze strany správce daně. V některých případech však může být tato lhůta výrazně delší (např. v případě vzniku daňové ztráty) či může být prodloužena různými úkony jako například podáním dodatečného daňového přiznání apod.

¹ Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin), Č. j. 18809/22/7100-40050-205680. Dostupné z: www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Info_kryptomeny_GFR.pdf
² ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Výzva zájemcům o získání povolení dle nařízení MiCA. Online. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/aktuality/Vyzva-zajemcum-o-ziskani-povoleni-dle-narizeni-MiCA/. [cit. 2024-02-26].
³ Po uplynutí lhůty tří let od lhůty pro podání daňového přiznání již správce daně nemůže za toto období daň doměřit (viz § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

A jak vám můžeme pomoci?

Podíváme se na vaše individuální transakce, identifikujeme, zda se jedná o transakce ke zdanění, pomůžeme vám se správným způsobem výpočtu základu daně a případně též zpracujeme vaše daňové přiznání k dani z příjmů. Neváhejte se na nás obrátit, ať již aktivně obchodujete, těžíte, anebo se transakcím s kryptoměnami věnujete jen příležitostně, popřípadě i pokud o vstupu do světa kryptoměn teprve uvažujete.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Adéla Burešová

Adéla se po několika výhrách v matematických olympiádách rozhodla, že čísla jsou její parketa a bude se jim věnovat i v dospělosti jako daňový poradce. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v oboru ekonomie a úspěšně absolvovala zkoušky daňového poradce. Při své práci čerpá nejen ze svého vzdělání, ale také z předchozího zaměstnání, kde se téměř 7 let věnovala daňovému poradenství. Ve skupině GRANTEX se specializuje na daň z příjmů a je nadšencem do kryptoměn.

Michala Darebná

Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společnosti, např. Deloitte. Postupem času k účetní agendě přibírala i tu daňovou a po složení zkoušek daňového poradce se věnuje plně daňové agendě klientů. Díky svému hlubokému přesahu do účetnictví dokáže klientům nabídnout komplexní a praktická řešení.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru