Daňové novinky v roce 2023

S účinností od 1. ledna 2023 budou aplikovány změny v oblasti daní z příjmů, DPH a souvisejících zákonů, které se týkají jak podnikajících fyzických osob, tak právnických osob.
Divinova

Veronika Divinová

31. 8. 2022

S účinností od 1. ledna 2023 budou aplikovány změny v oblasti daní z příjmů, DPH a souvisejících zákonů, které se týkají jak podnikajících fyzických osob, tak právnických osob. Nejvýraznější změnou je zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, a to z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč, v souvislosti s tím se zdvojnásobí limit ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně OSVČ. V neposlední řadě bude prodloužena možnost využít mimořádných odpisů i nadále v roce 2022 – 2023.

Limit pro plátcovství DPH

Původní limit 35 000 EUR, odpovídající částce 1 mil. Kč, byl nastaven již v roce 2004 při vstupu do Evropské unie a do současné doby se nezměnil. V mezidobí například mzdy vzrostly na dvojnásobek a kumulovaná inflace přesáhla 30 %.

Novelizací směrnice EU bude tento limit zvýšen na 85 000 EUR, tedy 2 mil. Kč, pro všechny členské státy EU. Česká republika požádala o dřívější aplikaci této směrnice a bylo jí vyhověno. S účinností od 1. ledna 2023 tak bude limit zvýšen na dvojnásobek. Tato úprava zákona si klade za cíl snížit administrativní náročnost malých podniků s omezenou hospodářskou činností.

Úprava lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně

Podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy od správce daně bude mít upravenou lhůtu v případě doručení výzvy prostřednictvím datové schránky. Nová lhůta bude stanovena v délce 17 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy do datové schránky příjemce. Avšak pokud bude výzva doručena na základě tzv. fikce doručení (10 kalendářních dnů), bude mít plátce na reakci pouhých 7 kalendářních dní, což je náhradou za stávající lhůtu 5 pracovních dnů.

Úprava pokut za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

Úprava se týká pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč a to u společností, kde je jediný společník, či u podnikajících fyzických osob.  Snahou je zmírnit dopad pokut a navrhuje se, aby v případě uložení pokut těmto osobám byly pokuty poloviční.

 

Pokuta ve výši 10 000 Kč se navrhuje automaticky vyloučit. Jedná se o pokutu, kdy plátce podá kontrolní hlášení až na výzvu správce daně. Vyloučení této pokuty a pokuty ve výši 1 000 Kč se vztahuje pouze na první pokutu vzniklou v daném kalendářním roce bez ohledu na to, k jakému období se vázala povinnost podat předmětné kontrolní hlášení. Zásadním je okamžik vzniku pokuty.

Paušální režim pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

Od 1. ledna 2021 byl zaveden paušální režim pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Tito poplatníci mohou za splnění podmínek (neplátce DPH, příjmy do 1 milionu, bez příjmů z pronájmu) vstoupit do paušálního režimu. Mohou tak využít možnosti platit každý měsíc paušální částku na účet správce daně místo tří různých plateb (daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění); správce daně poté platby distribuuje na příslušné účty zdravotní pojišťovny a centrální účet České správy sociálního zabezpečení.

 

V souladu se zvýšením limitu pro plátcovství DPH se zvyšuje i hranice pro vstup do paušálního režimu z 1 na 2 mil. Kč, aby byla splněna jedna ze základních podmínek a to ta, že poplatník není plátcem DPH. Logika tohoto nastavení je taková, že paušální režim má ulevit s administrativou drobným podnikatelům, zatímco na plátce DPH je pohlíženo jako na podnikatele, jejichž podnikatelská činnost je ve větším rozsahu.

Jelikož bude rozpětí příjmů těchto poplatníků širší, nebude paušální daň stanovena jednou částkou, ale zavedou se tři pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmu poplatníka. Pro více detailů, jak budou jednotlivá pásma rozdělena a jaké budou podmínky vstupu, Vás budeme informovat v samostatném článku.

Zvýšení hranice pro podání přiznání k dani z příjmů

Původní limit pro podání daňového přiznání fyzických osob byl nastaven v roce 2003 a od té doby došlo ke zvýšení cenové hladiny přibližně o 70 %. Aby mohlo toto ustanovení plnit svůj zamýšlený účel a ulevit od administrativy, bylo třeba, aby reflektovalo současnou ekonomickou situaci. A tak se z původních 15 000 Kč zvyšuje limit pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob na 25 000 Kč.

 

Do tohoto limitu se nepočítají příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou. Zároveň se jedná o hrubý příjem, tedy před odečtením výdajů. Avšak pokud fyzické osoby v daném roce dosáhly daňové ztráty, bude třeba daňové přiznání podat.

Povinnost zřízení datové schránky

Na základě zákona č. 300/2008 Sb., elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném od 1. ledna 2023, budou mít povinně zřízenou datovou schránku všechny podnikající fyzické osoby, advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, statutární auditoři, znalci či soudní tlumočníci a překladatelé a další, kteří jsou zapsáni v příslušné evidenci nebo rejstříku a také právnické osoby zapsané ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností. Výjimku tvoří osoby neusazené v tuzemsku, které tuto povinnost nemají. Dále budou zřízeny každé právnické osobě, která ji doposud nemá.

Záměrem je ulehčit komunikaci jak s orgány veřejné moci pro efektivní a rychlý výkon veřejné moci, tak i pro spotřebitelskou veřejnost, která tak dosáhne spolehlivého komunikačního kanálu například pro účely reklamace či uplatňování svých práv.

 

Dále se automaticky zřídí datová schránka každému, který se poprvé přihlásí přes NIA (1), a to s okamžitou platností. Takto zřízené datové schránky však bude možné deaktivovat.

(1) NIA ID je identifikační prostředek umožňující zaručené prokazovaní totožnosti při přihlašování k online službám, které požadují alespoň značnou úroveň důvěry prostředků identifikace.

Návrh zákona je aktuálně na programu projednání v poslanecké sněmovně dne 6. září 2022.

Povinnost zřízení datové schránky

Podpora poplatníků v době pandemie koronaviru přinesla možnost uplatnit mimořádné odpisy u majetku pořízeného v období r. 2020 – 2021. Novela zákona však přináší nově možné využít tento institut též u majetku, který byl pořízen od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

 

Podmínky mimořádných odpisů budou stejné, jako tomu bylo v předešlých obdobích. Odpisy budou stanoveny s přesností na měsíce. Majetek zařazený v první odpisové skupině bude moci být odepsán ze 100 % za 12 měsíců, místo standardních 3 let. U druhé odpisové skupiny bude možnost majetek odepsat za 24 měsíců namísto standardních 5 let. Během prvních 12 měsíců se odepíše 60 % vstupní ceny majetku a během dalších 12 měsíců zbývajících 40 % vstupní ceny majetku. Uplatňovat mimořádné odpisy je možnost, nikoliv povinnost, záleží tak na rozhodnutí poplatníka.

Zrušení EET

Zákonná povinnost evidovat tržby byla po téměř dva roky pozastavena v důsledku pandemie koronaviru a s účinností k 1. lednu 2023 bude zrušena. Záměrem je snížit administrativní zátěž a snížit náklady s tím související, jako jsou náklady na pokladní zařízení a jeho aktualizaci nebo internetové připojení. Náklady na straně státu činily v letech 2017 – 2020 zhruba 2,17 mld. Kč a z důvodu významné úspory na straně státu se tak nepočítá ani s provozováním EET pro dobrovolně evidující podnikatele. Vzhledem k nárůstu bezhotovostních plateb a jejich odhadovanému podílu v roce 2025, který by měl tvořit až 80 %, se navíc význam EET výrazně oslabuje.

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru