Daňové povinnosti v počátku roku 2023

Připravili jsme pro vás přehled daňových povinností na počátku roku 2023. Článek se věnuje oblasti silniční daně, daně z nemovitých věcí, oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a oznamovací povinnosti pro fyzické osoby.

Michala Darebná

12. 1. 2023
navrh-bez-nazvu-2023-01-12t095126023-1 (1)

Silniční daň

Silniční daň byla pro r. 2022 z výrazné části zrušena, poplatníkům byly zrušeny registrace a pro velkou část poplatníků tak daňová povinnost na straně silniční daně nenastane. Předmětem daně však zůstávají nákladní a přípojná vozidla. Nově jsou předmětem daně silniční pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně je stanovena až pro tato vymezená vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Prověřte si:

  • zda takováto vozidla evidujete a pokud ano, bude třeba daňové přiznání podat;
  • zda máte přeplatky na dani silniční, vyplývající z titulu úhrad záloh před platností novely zákona o silniční dani. O vrácení přeplatku je možné požádat správce daně.

Termín pro podání přiznání k dani silniční je 31. ledna 2023. Kdo neeviduje vozidla, která jsou předmětem daně (tzn. má v majetku např. jen osobní automobily), daňové přiznání nepodává a daň neplatí. Tuto skutečnost není třeba správci daně jakkoliv oznamovat.

Daň z nemovitých věcí

Stejně jako každý rok, je třeba prověřit své nemovitostní portfolio, zda proběhly v průběhu roku 2022 nějaké změny. Jedná se nejen o nabytí či pozbytí nemovitostí, ale i přístavby, zpevnění ploch, které byly dříve nezpevněné, vydání stavebních povolení a další. Porovnává se stav nemovitostí k 1. lednu 2023 s posledním podaným daňovým přiznáním.

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. ledna 2023. Pokud u poplatníka nenastala změna oproti předchozímu stavu, daňové přiznání se nepodává a daň bude vyměřena v poslední známé výši.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Předmětem oznámení jsou příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů na území České republiky. Pokud vyplácený příjem podléhá srážkové dani, bývá srážková daň správci daně odvedena do konce měsíce následujícího po měsíci srážky a v tomto termínu je též podáno Oznámení o příjmech.

 

Pokud příjem srážkové dani nepodléhá, má poplatník povinnost oznámit správci daně výši vyplacených osvobozených příjmů za uplynulý rok, a to do 31. ledna 2023. Takovými příjmy jsou např. úroky, podíly na zisku apod. Oznámení se podává, pokud souhrnná hodnota osvobozených příjmů stejného druhu přesáhla v kalendářním měsíci uplynulého roku 300 tis. Kč.

Pokud byl příjem předmětem srážkové daně, je třeba podat do 3. 4. 2023 Vyúčtování daně vybírané srážkou.

Oznamovací povinnost pro fyzické osoby

Pokud fyzická osoba obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 mil. Kč, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně, a to do termínu pro podání daňového přiznání. Nejčastěji se jedná např. o příjmy z prodeje rodinného domu, dědictví, dary apod. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno až do výše 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Michala Darebná

Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společnosti, např. Deloitte. Postupem času k účetní agendě přibírala i tu daňovou a po složení zkoušek daňového poradce se věnuje plně daňové agendě klientů. Díky svému hlubokému přesahu do účetnictví dokáže klientům nabídnout komplexní a praktická řešení.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru