Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Aktuální novela daňového řádu přináší mnoho změn a jedna z nich se týká i lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů.
Divinova

Veronika Divinová

25. 1. 2021
round-clock-between-the-increasing-coins-on-wooden-desk-against-black-backdrop

V průběhu roku 2020 jsme vás informovali o řadě legislativních změn. Významným změnám se nevyhnul ani daňový řád. Jeho aktuální novela přináší mnoho změn a jedna z nich se týká i lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů.

 

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů je obecně upravena v § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále „daňový řád“). V souladu s prvním odstavcem tohoto ustanovení se u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, daňové přiznání podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.  

 

Pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, pak je lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů stanovena na 1. dubna. Lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů lze však také prodloužit.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PŘED NOVELIZACÍ

Výše uvedená lhůta se dle dosavadního znění daňového řádu prodlužovala za předpokladu, že bylo daňové přiznání zpracováno a podáno daňovým poradcem či advokátem, a to na celkových 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (tj. zpravidla do 1. července). K prodloužení došlo pouze v případě, že plná moc udělená poradci byla uplatněna u správce daně před uplynutím základní tříměsíční lhůty (tj. do 1. dubna).

 

Lhůta pro podání daňového přiznání se dále automaticky prodlužovala o 3 měsíce také u subjektů, kteří mají povinnost nechat svou účetní závěrku ověřit auditorem, a to automaticky bez ohledu na to, zda daňové přiznání podává daňový poradce (či advokát) nebo nikoliv.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PO NOVELIZACI

Novela daňového řádu nemění „základní“ lhůtu pro podání daňového přiznání. I nadále je tato lhůta pro podání daňového přiznání stanovena na 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. V případě, kdy je zdaňovacím obdobím kalendářní rok je lhůta pro podání stanovena na 1. dubna.

Příklad č. 1

Pan Konvička má za rok 2020 příjmy ze zaměstnání a zároveň vedlejší příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

 

Pan Konvička je povinen podat daňové přiznání místně příslušnému správci daně nejpozději do 1. dubna 2021.

S novelou daňového řádu dochází však ke změnám u prodloužení lhůty. Nově lze lhůtu pro podání přiznání prodloužit na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a zároveň následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky. Smyslem uvedeného prodloužení je dle důvodové zprávy podpora elektronické komunikace.

 

V případě, že je lhůta prodloužena na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období je prodloužena i lhůta pro vyměření a splatnost daně. V případě vzniku tzv. vratitelného přeplatku dochází také k prodloužení lhůty pro vrácení tohoto vratitelného přeplatku.

Příklad č. 2

Pan Konvička má za rok 2020 pouze příjmy ze samostatně výdělečné činnost. Zároveň disponuje datovou schránkou. Pan Konvička nestihl podat přiznání k dani z příjmů v „základní“ tříměsíční lhůtě, a tak podává elektronicky (datovou schránkou) přiznání k dani z příjmů až v průběhu měsíce dubna 2021.

 

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů se v takovém případě prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období (tj. až do 3. května 2021). Panu Konvičkovi nehrozí tedy žádné pokuty spojené s pozdním podáním přiznání, protože podal přiznání k dani z příjmů elektronicky a tím došlo k prodloužení lhůty až do 1. května 2021 (tedy do 3. května 2021, protože datum 1. května 2021 vychází na víkend).

Další možností, jak prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání, je podání daňového přiznání daňovým poradcem či advokátem, a to po uplynutí tříměsíční lhůty pro podání přiznání. Nově však zákon nestanovuje podmínku uplatnění plné moci konkrétního poradce u správce daně před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Plně dostačující nově bude, když bude plná moc udělená konkrétnímu poradci uplatněna u správce daně až se samotným daňovým přiznáním. V takovém případě je lhůta pro podání přiznání prodloužena na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Příklad č. 3

Pan Voříšek má za rok 2020 pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pan Voříšek zapomněl do 1. dubna 2021 podat daňové přiznání, a proto se rozhodl, že o zpracování požádá svého daňového poradce.

 

V případě, že je plná moc zplnomocňující daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání uplatněna u správce daně i po 1. dubnu 2021 prodlouží se lhůta pro podání přiznání až do 1. července 2021.

Nově dochází také ke změně v případě, že poradce podá daňové přiznání v základní tříměsíční lhůtě. V takovém případě nedochází k prodloužení lhůty na 6 měsíců, ale je zachována pouze lhůta tříměsíční. To je výhodné pro daňové subjekty, kteří využívají služeb daňového poradce, a kterým vzniká vratitelný přeplatek. Naopak daňové subjekty, kteří využívají služeb daňového poradce a chtěli by prodloužit lhůtu splatnosti, bude nutné podat přiznání až po uplynutí základní tříměsíční lhůty

Příklad č. 4

Zdaňovacím obdobím společnosti ZEBRA s.r.o. je kalendářní rok. Společnosti zpracovává a podává daňové přiznání daňový poradce, přičemž společnost ZEBRA s.r.o. nemá povinnost auditu účetní závěrky. Přiznání za rok 2020 je zpracováno a připraveno k podání již 25. března 2021.

 

V případě, že daňový poradce podá daňové přiznání již v březnu 2021, platí pro společnost ZEBRA s.r.o. základní lhůta do 1. dubna 2021. Do té doby je nutné daň také uhradit.

 

Další možností je, že přiznání k dani z příjmů bude daňovým poradcem podáno až po 1. dubnu 2021. V takovém případě je lhůta pro podání přiznání prodloužena až do 1. července 2021. Do té doby je nutné daň také uhradit.

Naopak beze změny zůstává lhůta pro daňové subjekty, kteří mají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. U těchto subjektů nadále dochází automaticky k prodloužení lhůty na 6 měsíců.

Příklad č. 5

Zdaňovacím obdobím společnosti Louskáček a.s. je kalendářní rok. Jedná se o daňový subjekt, který má zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

 

Lhůta pro daňový subjekt, který má zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem je automaticky prodloužena na 1. července 2021.

Nevýhoda nových pravidel

Nevýhodou nových pravidel pro prodloužení lhůty je dočasná nejistota týkající se délky lhůty pro podání daňového přiznání a úhradu daně (včetně určení okamžiku, od kterého se odvíjí lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku).

Správce daně bude moci vyhodnotit, zda k prodloužení došlo či nikoliv až poté, co bude daňové přiznání (a eventuální plná moc) podáno. K případnému prodloužení dojde se zpětnými účinky. Správce daně tedy bude moci i případnou výzvu k podání daňového přiznání za předpokladu, že nebylo podáno, vydat až poté, co uplyne 6 měsíců od konce zdaňovacího období.

 

Nově bude tedy nakonec důležité, aby si daňový subjekt, jemuž podává daňové přiznání daňový poradce, ujasnil spolu s poradcem, ke kterému datu chtějí, aby byla daň vyměřena a splatná.

Potřebujete poradit s daněmi? 

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru