Novela zákona o obchodních korporacích – TŘETÍ DÍL

V roce 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích, která přináší řadu novinek. V dalším díle naší série se blíže věnujeme novým podmínkám a pravidlům pro rozdělení zisku společnosti mezi společníky.
Divinova

Veronika Divinová

1. 9. 2020
obchodni-pravo (2)

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích článcích zde a zde, nabude počátkem roku 2021 účinnosti velká novela zákona o obchodních korporacích. V našem dalším díle se budeme věnovat otázkám, které budou zajímat snad každého společníka, a to, jakým způsobem se změní podmínky a pravidla pro vyplácení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti. Pod jinými vlastními zdroji se mají na mysli například různé kapitálové fondy společnosti (příplatky, rozdíly z přecenění v souvislosti s přeměnami), které společnost může rovněž vyplácet společníkům.

Obecné podmínky pro stanovení podílu na zisku:

Podle novelizované právní úpravy se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích nadále stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě této závěrky lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Jedná se tak o vyjasnění sporné otázky, zda bylo možné schválit rozdělení zisku pouze do 6 měsíců ode dne skončení účetního období, nebo i později. Nově se tak výslovně stanoví, že zisk může být rozdělen na základě dané účetní závěrky až do konce následujícího účetního období.
 

Obecnou podmínkou pro stanovení výše zisku k rozdělení je, že tato částka nesmí v kapitálové společnosti (s.r.o. nebo akciová společnost) nebo družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Zjednodušeně řečeno, nemůže společnost vyplatit vyšší částku, než kolik činí výše jejího zisku za aktuální a minulá období a výše fondů sníženého o zákonné příděly.  Pokud by valná hromada rozhodla o vyplacení zisku v rozporu s tímto pravidlem, nemá takové rozhodnutí právní účinky. Pokud by byl i přesto vyplacen zisk, jednalo by se tak o bezdůvodné obohacení na straně společníků. O samotném vyplacení zisku na základě schválení valnou hromadou rozhodují již členové statutárního orgánu. Jedná se o jakousi poslední kontrolu, zda je rozdělení a vyplacení zisku nebo jiných vlastních zdrojů v souladu se zákonem. V opačném případě se totiž má za to, že statutární orgán jednal v rozporu s péčí řádného hospodáře a lze po něm vymáhat způsobenou škodu.

Omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích

Základním pravidlem pro omezení výplaty podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojů nadále zůstává tzv. insolvenční test, tj. společnost si vyplacením zisku nebo jiných vlastních zdrojů nemůže přivodit úpadek podle insolvenčního zákona.

 

V případě společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva navíc platí, že korporace nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Jedná se tak například o situace, kdy má společnost z minulých období neuhrazenou ztrátou, která je vyšší než základní kapitál. Pokud valná hromada rozhodla o vyplacení zisku v rozporu s tímto pravidlem, nemělo by takové rozhodnutí opět právní účinky.

 

Z důvodu zamezení možného obcházení pravidel ohledně vyplácení zisku společníkům například prostřednictvím darů, budou nově v zákoně zakotvena pravidla ohledně bezúplatných plnění. Obecně bude platit zákaz bezúplatných plnění ze strany společnosti vůči společníkovi nebo osobě jemu blízké. Výjimkou budou obvyklé příležitostné dary, věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo výhoda poskytovaná obchodní korporací podle zákona.

Pokud máte nějaké jiné téma, se kterým si nevíte rady, rozhodně se na nás neváhejte obrátit. Naši specialisté nejen na veřejné zakázky se ročně setkávají se stovkami projektů a zadávacích řízení, rádi se s vámi podělí o své zkušenosti.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru