Paušální daň

Od roku 2021 mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob možnost vstoupit do tzv. paušálního režimu a odvádět tak jednou pevnou částkou daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění, bez povinnosti podat daňové přiznání a pojistné přehledy.

Michala Darebná

5. 10. 2022

Novinkou pro rok 2023, v rámci schvalovaného „daňového balíčku“ je též zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč, a to v souvislosti s posunem hranice pro registraci k DPH, která se od 1. ledna 2023 posouvá na onen zmiňovaný limit 2 mil. Kč. Jednou z podmínek pro vstup do paušálního režimu je totiž skutečnost, že poplatník není plátce DPH.

 

 

Poplatníkem v paušálním režimu může být osoba samostatně výdělečně činná za následujících podmínek:

 

 1. není plátcem daně z přidané hodnoty (s výjimkou identifikované osoby);
 2. není společníkem ve veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti;
 3. není dlužníkem, vůči něm už bylo zahájeno insolvenční řízení;
 4. v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly jeho příjmy rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu (kromě osvobozených příjmů; příjmů, které nejsou předmětem daně; příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou);
 5. k prvnímu dni rozhodného období nemá příjmy ze závislé činnosti dle § 6, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně;
 6. nemá příjmy z kapitálového majetku, nájmu a ostatní příjmy přesahující částku 50.000 Kč (limit pro rok 2023).

V případě, že poplatník v průběhu roku přesáhne hranici příjmů či nesplní podmínky uvedené v bodech 1. až 3., přestane být poplatníkem v paušálním režimu po uplynutí zdaňovacího období. Pokud přestane být osobou samostatně výdělečně činnou či se stane daňovým nerezidentem, přestane být poplatníkem v kalendářním měsíci, ve kterém tato událost nastane. V případě, že poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu před koncem zdaňovacího období z důvodu, že přerušil činnost, jeho daň za toto období bude rovna paušální dani.

Výhody

 

 • Dobrovolná účast v tomto režimu – poplatník si může sám zvolit, zda do režimu paušální daně vstoupí.
 • Poplatník (při splnění podmínek) nemusí podávat daňové přiznání a přehledy na instituce sociálního a zdravotního pojištění.
 • Poplatník hradí měsíčně stále stejnou částku daně – nedochází tak ze zúčtování záloh a dodatečným platbám z titulu zúčtování záloh. Hrazená částka tak představuje již finální platbu daně na měsíční bázi.
 • Administrativní nenáročnost – daňová i odvodová povinnost je splněna v rámci jedné, pravidelné platby každý měsíc.

Nevýhody

 

 • Omezená pravidla pro vstup do paušálního režimu – není možné a též výhodné pro všechny OSVČ.
 • Poplatník je povinen platit paušální daň i v případě, že mu neplynou žádné příjmy ze samostatné činnosti.
 • Poplatník nemůže využít slevy na dani a daňová zvýhodnění (či případné daňové bonusy) a nemůže uplatňovat žádné odečitatelné položky z daňového základu (např. úroky z hypotečního úvěru, příspěvky na životní a penzijní pojištění, …).
 • U sociálního pojištění je třeba posoudit i vliv na budoucí výši starobního důchodu.

VÝŠE PAUŠÁLNÍ DANĚ

Pro rok 2022 je měsíční paušální daň stanovena na 5 994 Kč pro OSVČ s obratem do 1 milionu Kč, která není registrována jako plátce DPH. Tato částka zahrnuje zdravotní pojištění 2.627 Kč, důchodové pojištění 3.267 Kč a daň z příjmu 100 Kč. Stejná částka zůstává v platnosti pro první pásmo paušální daně i v následujícím roce.

V ROCE 2023 BY MĚLA VZNIKNOUT CELKEM TŘI PÁSMA PAUŠÁLNÍ DANĚ ODVOZENÁ OD VÝŠE PŘÍJMU A VÝDAJOVÉHO PAUŠÁLU.

První pásmo

Poplatníci s příjmem ze samostatné výdělečné činnosti s příjmem za předchozí zdaňovací období do 1 mil. Kč se budou moci do toho pásma přihlásit bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou.

Dále se do toho pásma bude moci přihlásit:

 • poplatník s příjmem do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů; nebo
 • poplatník s příjmy do 2 mil. Kč, jehož 75 % příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % příjmů.

Toto nastavení vychází z propočtu daně a pojistného, které by poplatník platil podle obecných pravidel zákona o daních z příjmů. Poplatníci, kteří mohou uplatňovat nižší procentuální paušální výdaje tak budou muset vstoupit do vyšších pásem a platit tak vyšší měsíční paušální zálohy.

 

Druhé pásmo

Pokud poplatník dosáhne příjmů do 1,5 mil. Kč bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí, bude moci vstoupit do druhého pásma. Limit příjmů 2 mil. Kč bude platit pro poplatníky, k jejichž alespoň 75 % příjmů lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.

 

Třetí pásmo

Do tohoto pásma budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky pro vstup do paušálního režimu s příjmy do 2 mil. Kč.

Limity vstupu do konkrétního pásma jsou stanoveny pouze horní, nikoliv dolní. Jinými slovy, poplatník, který splňuje podmínky vstupu do určitého pásma, splňuje zároveň podmínky pro vstup do pásma vyššího. Obecně lze ale říci, že je výhodnější vstup do nejnižšího možného pásma, a to kvůli nižším paušálním zálohám. Vstup do vyššího pásma bude výhodnější v situaci, kdy poplatník očekává, že v následujícím zdaňovacím období splní podmínky pro vstup do pásma vyššího.

VÝŠE MĚSÍČNÍCH PAUŠÁLNÍCH ZÁLOH U JEDNOTLIVÝCH PÁSEM

U prvního pásma zůstává záloha na daň z příjmů ve výši 100 Kč. Záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění se vypočítá jako 1/12 minimálního vyměřovacího základu OSVČ (50 % průměrné mzdy) a záloha na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vypočítá z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu (25 % průměrné mzdy) zvýšeného o 15 %.

 

Zálohy pro druhé a třetí pásmo jsou stanoveny pevnou částkou a nejsou tedy navázané na minimální pojistné. Při jejich výpočtu se vycházelo z průměru krajních reálných částek daně z příjmů a pojistných placenými v daném intervalu druhého a třetího pásma.

 

Přehled paušálních záloh pro rok 2023 a jejich rozpad na jednotlivé složky přináší následující tabulka:

PŘECHOD MEZI PÁSMY

Poplatník, který splní podmínky pro vstup do určitého pásma a ve zdaňovacím období se jeho příjmy budou shodovat s nastavením zvoleného pásma, nemusí dělat nic dalšího a jeho paušální daň i paušální pojistné jsou stanoveny ve výši zvoleného pásma a odpovídají výši zaplacených záloh, které měl v průběhu zdaňovacího období poplatník hradit.

 

… co když je ale skutečnost jiná?

Pokud poplatník splní podmínku rozhodných příjmů pro své zvolené pásmo i pásmo nižší, tedy jeho příjmy mu dovolí být zařazen i do nižšího pásma než si zvolil, má možnost podat tzv. oznámení o jiné výši paušální daně. V tomto oznámení pak vypočítá daň podle nižšího pásma paušálního režimu a daň mu tak bude stanovena nižší, tj. jako by byl již od počátku v nižším pásmu. Tím pádem poplatníkovi vznikne přeplatek, který je možné použít na úhradu paušálních záloh v dalším zdaňovacím období nebo bude použit jako standardní přeplatek. Pozor, u části záloh připadající na veřejné pojištění však zůstává částka taková, jaká byla uhrazena dle zvoleného pásma. Jelikož je podání tohoto oznámení pouze možností, nikoli povinností, znamená to, že v případě, kdy poplatník tento krok podání oznámení neučiní, bude na něj nahlíženo, jako by spadal dále do stávajícího (vyššího) pásma.

Další variantou může být, že poplatník přesáhne rozhodné příjmy pro své zvolené pásmo, ale nepřesáhne rozhodné příjmy pásma vyššího. Pokud nic neučiní, bude mu ukončen paušální režim ke konci zdaňovacího období a bude muset podat daňové přiznání, ve kterém vypočte daň podle obecných ustanovení a bude muset podat přehledy na veřejná pojištění. Poplatník má ale opět možnost podat oznámení o jiné výši paušální daně, ve kterém uvede vyšší pásmo paušálního režimu. Jelikož pro vyšší paušální režim splní podmínky, vypočtená paušální daň a pojistné v oznámení budou vyšší než součet již uhrazených záloh a tím pádem bude třeba tento rozdíl doplatit do lhůty pro podání daňového přiznání – nebude však třeba podávat daňové přiznání ani podávat přehledy. Důležitou podmínkou však vždy je, že poplatník musí zůstat po celé zdaňovací období v jednom pásmu.

Jak je vidět, pravidla „zjednodušeného“ režimu, který měla původně paušální daň přinést, přináší pro další rok mnoho proměnných. Bude proto nutné velmi důkladně analyzovat situaci každého poplatníka kvůli optimalizaci jeho daňové pozice.

Článek aktualizován na základě monitoringu legislativních změn k 29. 11. 2022.

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Michala Darebná

Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společnosti, např. Deloitte. Postupem času k účetní agendě přibírala i tu daňovou a po složení zkoušek daňového poradce se věnuje plně daňové agendě klientů. Díky svému hlubokému přesahu do účetnictví dokáže klientům nabídnout komplexní a praktická řešení.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru