Pojistné u OSVČ

Podívejte se na přehlednou tabulku pro OSVČ a zjistěte, dle čeho se řídit při určování výše záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Adéla Burešová

24. 7. 2023
fotky-web-68-1 (1)

Pojistnému na sociální a zdravotní pojištění podléhají osoby samostatně výdělečně činné z titulu příjmu ze samostatné činnosti (podnikání) a dále spolupracující osoby. Zároveň se musí jednat o osoby, které ukončily povinnou školní docházku a dosáhly věku alespoň 15 let. Výkon samostatné činnosti rozdělujeme na tzv. hlavní a vedlejší činnost.

 

Hlavní činnost – jde o Váš jediný příjem v rámci podnikatelských aktivit.


Vedlejší činnost – vedle podnikání jste zároveň i zaměstnaní, studujete, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, jste na rodičovské dovolené, pobíráte peněžitou pomoc v mateřství apod.

 

Výše uvedené rozdělení je zároveň i podstatné pro určení výše záloh a případnému vzniku přeplatků či nedoplatků vycházejících z podaných přehledů na příslušné instituce.

Pokud začínáte podnikat a nevíte, jaké budou Vaše příjmy z podnikání v roce zahájení činnosti, tento první rok nemusíte platit zálohy na pojistné (pokud se jedná o činnost vedlejší) nebo je platíte z tzv. minimálního vyměřovacího základu (pokud se jedná o činnost hlavní). Pro každý rok se tento minimální vyměřovací základ mění. O výši minimálních záloh pro rok 2023 jsme Vás informovali v jednom z našich předchozích článků.

 

Pokud již podnikáte v rámci hlavní činnosti, výše předpisu záloh na pojistné se vypočte z vyměřovacího základu vyčísleného z daňového základu vyplývajícího z podaných přehledů. U OSVČ je vyměřovacím základem pro pojistné částka touto osobou určená, která činí nejméně 50 % daňového základu (dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti) s tím, že pokud jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost jako činnost hlavní, musí to být alespoň zákonem stanovená minimální částka.

Vedlejší činnost v sociálním pojištění

Pokud již podnikáte v rámci vedlejší činnosti, je nutné zkoumat zálohovou povinnost o něco blíže. U sociálního pojištění vám vzniká zálohová povinnost, jestliže jste za uplynulý kalendářní rok překročili tzv. rozhodnou částku pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ, která činí 96 778 Kč v roce 2023 (resp. částku 93 387 pro rok 2022). Případně je možné se k účasti na důchodovém pojištění jakožto vedlejší OSVČ přihlásit, z čehož opět vyplývá povinnost hradit zálohy.

Vedlejší činnost ve zdravotním pojištění

U zdravotního pojištění posuzujeme situaci vedlejší OSVČ dle druhu souběhu s jiným titulem pojištění:

 

 • Souběh OSVČ a stát (studenti do 26 let nebo studenti doktorského studia, poživatelé důchodu, rodičovské dovolené, osoby pečující atd.):
  • V prvním roce činnosti takováto OSVČ zálohy neplatí, následující roky platí zálohy vypočtené z podaného přehledu. Pro tuto OSVČ neplatí minimální vyměřovací základ – pojistné je tedy placeno ze skutečné výše příjmů, i pokud by byla pod minimální hranicí.
 • Souběh OSVČ a zaměstnání, kde je hlavním zdrojem příjmu samostatná výdělečná činnost;
  • Pro takovouto OSVČ platí minimální vyměřovací základ a zálohy se platí alespoň v minimální výši.
 • Souběh OSVČ a zaměstnání, kde není hlavním zdrojem příjmu samostatná výdělečná činnost.
  • V tomto případě nemá OSVČ povinnost platit zálohy na pojistné v průběhu roku a též není povinna dodržet minimální vyměřovací základ – a to za předpokladu, že v zaměstnání je za tuto osobu, jakožto zaměstnance, odváděno pojistné alespoň v minimální výši.

Ač by se mohlo zdát, že kritériem určení pro posouzení, zda je hlavním zdrojem příjmu zaměstnání či samostatná výdělečná činnost, je výše příjmů z konkrétní aktivity, není tomu tak. Rozhodující je písemné prohlášení, které OSVČ učiní při zahájení činnosti a následně v podávaném přehledu OSVČ zaškrtne příslušnou možnost.

OSVČ v paušálním režimu daně

OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu daně, naleznou bližší informace v našem článku publikovaném zde.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Adéla Burešová

Adéla se po několika výhrách v matematických olympiádách rozhodla, že čísla jsou její parketa a bude se jim věnovat i v dospělosti jako daňový poradce. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v oboru ekonomie a úspěšně absolvovala zkoušky daňového poradce. Při své práci čerpá nejen ze svého vzdělání, ale také z předchozího zaměstnání, kde se téměř 7 let věnovala daňovému poradenství.

Michala Darebná

Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společnosti, např. Deloitte. Postupem času k účetní agendě přibírala i tu daňovou a po složení zkoušek daňového poradce se věnuje plně daňové agendě klientů. Díky svému hlubokému přesahu do účetnictví dokáže klientům nabídnout komplexní a praktická řešení.

MÁM ZÁJEM O daňové poradenství

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru