Připravované změny v oblasti podnikání na digitálních platformách

Digitalizace ekonomiky v posledních letech rychle roste a orgány daňové správy států EU nemají dostatečné informace k tomu, aby mohly správně vyměřit daň v souvislosti s příjmy dosaženými z obchodních činností prováděných prostřednictvím digitálních platforem. K tomu slouží novela zákona DAC 7.

Markéta Tůmová & Michala Darebná

1. 8. 2022

* Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

DAC je směrnice Rady EU o mezinárodní spolupráci v oblasti správy daní. DAC 7 představuje novou oznamovací povinnost pro digitální platformy. Její hlavní snahou je reagovat na skokově se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem, současně zvýšit daňovou transparentnost digitálního prostoru a zajistit tak řádné odvádění daní z příjmů. V současnosti nemají orgány daňové správy členských států EU dostatek informací k tomu, aby mohly správně vyměřit daň z příjmů dosažených skrz digitální platformy, jako jsou například Airbnb, Uber, Bolt, Liftago a další. Díky této směrnici bude nastavena užší mezinárodní spolupráce, zjednodušena výměna informací o těchto příjmech a také možnost provádět společné daňové kontroly a audity více členských států EU.

Od 1. ledna 2023 budou mít e-shopy, online tržiště, sdílené služby a další digitální platformy a jiná webová rozhraní povinnost sbírat informace o vybraných činnostech, prodejcích a jejich tržbách a na pravidelné bázi je předávat správci daně. Bude se jednat o prodejce fyzické a právnické osoby, včetně osob bez právní subjektivity. Vyloučeny budou veřejnoprávní subjekty, kótovaní prodejci, prodejci zboží malého rozsahu (méně než 30 transakcí za méně než  2 000 eur za kalendářní rok) nebo poskytovatelé ubytování ve velkém rozsahu (pokud bude ke konkrétní nemovitosti v daném kalendářním roce provedeno více než 2 000 transakcí).

Oznamovaným obdobím je kalendářní rok. První období, za které se bude hlášení podávat, je rok 2023 a termínem podání bude 31. leden 2024.

Pojmem „platforma“ se rozumí software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele. Provozovatelem platformy může být právnická osoba nebo jednotka bez právní subjektivity (avšak nikoliv fyzická osoba), která uzavírá s uživatelem platforem (prodejcem) smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli.

 

Pojem „prodejce“ zahrnuje uživatele platformy, který vykonává nebo hodlá vykonávat oznamovanou činnost. Některé platformy a prodejci jsou z povinnosti oznamování při splnění vybraných podmínek vyloučeni. 

 

Vybranými činnostmi oznamovací povinnosti se rozumí:

 

  • poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci či jejich části);
  • poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou);
  • osobní služba (práce fyzické osoby založená na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line, nebo fyzickém prostředí, vč. například služeb poskytovaných OSVČ);
  • prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata).

Oznámení za své aktivity v celé EU bude provozovatel digitální platformy podávat v jednom vybraném státě EU a ty budou sdíleny s příslušnými členskými státy.

Mezi oznamované informace by měly patřit například údaje o názvu, adrese, daňovém identifikačním čísle, informace o stálé provozovně prodejce, identifikátor bankovního účtu, ale také údaje o celkových částkách vyplacených nebo připsaných prodejci prostřednictvím platformy, adresa každé nabízené nemovitosti, počet dní, po které je každá daná nemovitost pronajata a další. Tyto informace bude všech 27 členských států mezi sebou sdílet a předávat a následně budou uloženy v centrálním registru, ke kterému budou mít všechny finanční úřady členských států stálý přístup.

 

Za porušení oznamovací povinnosti může čelit provozovatel platformy pokutě až ve výši 1,5 mil. Kč, avšak celková výše pokut dle typu porušení může dosáhnout i vyšší částky.

 

Správce daně vede též seznam nespolupracujících platforem, kterým hrozí zákaz zpřístupnění i části platformy prodejci za účelem provádění oznamovaných činností a dále lze zakázat i samotným prodejcům používat tyto nespolupracující platformy.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Markéta Tůmová

Markéta se účetnictví a daním věnuje již od roku 2014. V současné době ji v GRANTEXU můžete potkat na pozici daňové asistentky. Čerpá jak ze svých studií, tak z praxe ve velkých nadnárodních společnostech jako je například Johnson & Johnson. Získala diplom z účetnictví na Bridge Business College a bakalářský titul na Vysoké škole ekonomické, kde studovala daně a daňovou politiku.

Michala Darebná

Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společnosti, např. Deloitte. Postupem času k účetní agendě přibírala i tu daňovou a po složení zkoušek daňového poradce se věnuje plně daňové agendě klientů. Díky svému hlubokému přesahu do účetnictví dokáže klientům nabídnout komplexní a praktická řešení.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

    *povinné pole

    Přejít nahoru