Úpadek obchodní společnosti a související povinnosti

V současné době se stává aktuální otázka, kdy je obchodní společnost v úpadku a jaké jsou povinnosti statutárních orgánů v této souvislosti. Víte však, že samotná existence splatných dluhů společnosti ještě nemusí znamenat úpadek? Více v našem článku.
Divinova

Veronika Divinová

16. 9. 2020
upadek-obchodni-spolecnosti

Kdy je společnost v úpadku podle insolvenčního zákona?

V předchozím článku jsme se věnovali možnostem úspory mzdových nákladů. Co však dělat a na co si dát pozor, pokud nejsou dané úspory postačující, a jste tak nuceni přistoupit k propouštění zaměstnanců? Vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná o aktuální otázku, kterou řeší mnoho zaměstnavatelů, připravili jsme si pro vás přehled nejzásadnějších oblastí a otázek, které je důležité vzít v úvahu při propouštění.

Základní podmínky úpadku dlužníka jsou upravené v insolvenčním zákoně. Obecně platí, že dlužník je v úpadku, jestliže má:

 

  1. více věřitelů a
  2. peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
  3. tyto dluhy není schopen plnit.

Jedná se o základní podmínky, které musí být splněné všechny společně. Co se však má na mysli neschopností plnit své peněžité závazky? Zákon pro tyto účely vyjmenovává některé situace, kdy společnost není schopna plnit své peněžité závazky. Jedná se tak zejména o případ, kdy:

 

  • společnost zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo
  • neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Uvedené podmínky však mohou být zejména pro podnikatele poměrně přísné, a proto zákonodárce přišel s výjimkou, která je založena na tzv. mezeře krytí. Jedná se o rozdíl v účetnictví mezi výší splatných peněžitých závazků společnosti a výší jejich disponibilních prostředků, který se určuje v rámci tzv. výkazu likvidity. Uvedená mezera krytí musí představovat méně než desetinu výše jejich splatných peněžitých závazků, anebo výhled vývoje likvidity musí osvědčovat, že mezera krytí klesne pod jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků. Pokud jsou uvedené tyto podmínky, společnost není v úpadku a není nutné zahájit insolvenční řízení. Jedná se současně o možnost, jak lze prokázat, že společnost je schopna plnit své peněžité dluhy. Může se tak jednat například o společnost, která má značné množství peněžitých dluhů již delší dobu po splatnosti a která by tak splňovala podmínky ohledně úpadku, ale tato společnost by měla i dostatečný objem finančního majetku (peníze na účtu, hotovost, kontokorent). Pokud by rozdíl mezi tímto majetkem a peněžitými závazky společnosti byl menší než desetina hodnoty splatných závazků, bylo by možné říct, že společnost je schopna platit své peněžité závazky a není tak v úpadku. Uvedený výkaz likvidity pro vaši společnost může sestavit auditor, znalec nebo jiná osoba zabývající se ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací.

 

Druhým typem úpadku u obchodní společnosti nebo podnikatele je tzv. předlužení. Jedná se o situaci, pokud má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Předlužení lze vždy jednoduše zjistit v rámci účetnictví, kdy se v zásadě porovná hodnota závazků společnosti a hodnota jejího majetku.

Co dělat, když je společnost v úpadku?

Člen statutárního orgánu, například jednatel u společnosti s ručením omezeným, má vždy povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Zde mimo jiné spadá povinnost kontrolovat, zda společnost již není v úpadku nebo jí nehrozí úpadek, a pokud se již společnost do úpadku dostala danou situaci řešit. Samozřejmě, než společnost na sebe oficiálně podá insolvenční návrh, lze se pokusit řešit právě celou situaci ozdravnými finančními mechanizmy (dodatečné získání likvidity, dohody s věřiteli o splátkách apod.).

Pokud bude společnost přesto v úpadku, mají jednatelé obecně povinnost podat insolvenční návrh na společnost, jinak se vystavují riziku, že budou jednat v rozporu s péčí řádného hospodáře. Navíc věřitelé společnosti získají možnost moci po nich vymáhat náhradu škody, která jim vznikne právě z důvodu pozdního podání insolvenčního návrhu.

 

Podle aktuální právní úpravy může soud navíc rozhodnout o ručení jednatele za dluhy společnosti,  jedná se zejména o situace, kdy jednatel společnost ještě více zadluží, i když už byla v úpadku avšak jednatel nepodal insolvenční návrh. V souvislosti s velkou novelou zákona o obchodních korporacích dojde k změně i v této oblasti. Podle nové právní úpravy bude ručení nahrazeno povinností jednatele vydat veškerý prospěch a plnění, které obdržel od společnosti za období posledních 3 let, pokud o tom soud rozhodne. Soud bude moci dokonce rozhodnout i o povinnosti jednatele poskytnout rozdíl mezi dluhy společnosti a majetkovou podstatu, zejména pokud přispěl jednatel svým jednáním k nedostatečné výši majetku.

LEX COVID

S ohledem na aktuální mimořádnou situaci byl přijat tzv. Lex COVID, který dočasně zrušil tuto povinnost pro jednatele, pokud byl úpadek společnosti způsoben v důsledku mimořádných opatřeních vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Zákonodárce tak zohlednil aktuální vývoj, kdy se značná část společností z důvodu výpadku příjmů může ocitnout v dočasné platební neschopnosti. Uvedené zrušení povinnosti podat na sebe insolvenční návrh platí od 24. dubna 2020 do uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádných opatření kvůli pandemii. Bohužel není zcela zřejmé, jaký okamžik se má na mysli pod ukončením opatření a kterých se to týká (některá platí dosud, nebo začala znovu platit). Nejdříve by však toto omezení mělo skončit 24. října 2020, nejpozději však za všech okolností 31. prosince 2020 (jedná se o nejzazší termín, který stanovuje samotný zákon).

 

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že od 1. září mohou věřitelé opět podávat insolvenční návrhy. Uvedená možnost byla právě zákonem Lex COVID zrušena až do 31.08.2020. I z toho důvodu je vhodné, aby jednatelé posoudili, zda společnost není v úpadku. Pokud by totiž věřitel podal na společnost insolvenční návrh a společnost by splňovala podmínky ohledně vzniku úpadku, soud by prohlásil její úpadek a mohl rozhodnout o jejím konkursu, nebo v lepším případě reorganizaci.

Máte nějaký problém a potřebujete právní poradenství? Neváhejte a napište nám.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Divinova

Veronika Divinová

Veronika pro vás pravidelně připravuje newslettery s novinkami nejen ze světa dotací, ale také z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění nebo auditu. Píše a publikuje články a spravuje sociální sítě.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru