Úprava doručování zaměstnanci v zákoníku práce

Při doručování dokumentů zaměstnanci je důležité důsledně dodržovat pravidla. Řádné doručení dokumentu druhé straně smluvního vztahu patří mezi předpoklady jeho účinnosti. Podívejte se na aktuální úpravu nařízení i plánované změny.

Petra Pavlištová

10. 1. 2023
navrh-bez-nazvu-2023-01-10t115932926-1 (1)

Tématem následujícího článku je úprava doručování dle § 334 až § 336 zákoníku práce. Je třeba mít na paměti, že tato úprava je odlišná od obecných pravidel doručování dle občanského zákoníku a klade zvýšené nároky na zaměstnavatele. Úprava doručování v zákoníku práce již v nedávné době doznala značných změn zejména s ohledem na moderní technologie komunikace.

 


 

Pravidla pro doručení písemností je třeba důsledně dodržovat. Řádné doručení dokumentu druhé straně smluvního vztahu, patří mezi předpoklady jeho účinnosti. Od okamžiku doručení se odvíjí počítání dob a lhůt pro práva a povinnosti smluvních stran a jejich uplatňování.

 

V rámci chystané novely zákoníku práce se předpokládá další aktualizace této právní úpravy. Vzhledem k tomu, že novela zákoníku práce doposud neprošla legislativním procesem, budeme se první řadě se věnovat aktuálně platné úpravě. Závěrem se budeme zabývat i popisem chystaných změn.

Aktuální úprava

Zejména dokumenty týkající se vzniku, změn a skončení pracovního vztahu a odměňování musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Preferuje se osobní předání písemnosti zaměstnanci na pracovišti. Dále je možné zaměstnanci doručit kdekoliv bude zaměstnanec zastižen či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Doručování do vlastních rukou zaměstnance znamená, že písemnost musí být osobně převzata zaměstnancem, kterému je určena. Dle konstantní judikatury písemnost není řádně doručena, pokud ji převzala jiná osoba, například manželka, i když následně prokazatelně předala písemnost zaměstnanci.

Pokud zaměstnavatel doručuje osobně, musí věnovat pozornost tomu, aby doručení zaměstnanci bylo prokazatelné, nejlépe se prokazuje doručení, pokud zaměstnanec svým podpisem potvrdí převzetí. Takovým jednáním zaměstnanec nevyslovuje souhlas s obsahem doručovaného dokumentu, pouze potvrzuje jeho převzetí. Pro případ, že zaměstnanec odmítne písemnost převzít, je vhodné učinit pokus o doručení před svědkem a pořídit o tom záznam. Dle ust. 334 odst. 3 zákoníku práce se totiž považuje písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.

Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím pošty, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Zákoník práce vyžaduje, aby poštou zasílané písemnosti zasílal zaměstnavatel jako doporučenou zásilku s doručenkou a poznámkou „do vlastních rukou“. Pokud by zásilku s písemností převzala jiná osoba než zaměstnanec, nebyla by tím splněna povinnost zaměstnavatele doručit předepsaným způsobem písemnost.

Doručení písemnosti musí být doloženo písemným záznamem o doručení (dodejkou). Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec písemnost převezme. Nebyl-li zaměstnanec, zastižen, uloží se písemnost v provozovně pošty. Zaměstnanec je vyzván, aby si uloženou písemnost do 15 dnů vyzvedl. V oznámení musí být zaměstnanec rovněž poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti. Jestliže si zaměstnanec uloženou písemnost nevyzvedne do 15 dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty a tato nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí.

 


 

Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti znemožní tím, že poštovní zásilku odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti, o poučení musí být proveden písemný záznam, toto upozornění je ale na obálce předtištěno a zanechává se ve schránce.

Doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací upravuje ust. § 335 zákoníku práce. Tímto způsobem lze doručovat jen, jestliže zaměstnanec sdělil zaměstnavateli svoji elektronickou adresu a vyslovil písemný souhlas s tímto způsobem doručování. Doručovaná písemnost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. K doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je třeba, aby zaměstnanec potvrdil převzetí. Písemnost je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli. Doručení písemnosti je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil přijetí.

 


 

Zákoník práce rovněž obsahuje speciální právní úpravu pro doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci prostřednictvím datové schránky v ust. § 335a. Prostřednictvím datové schránky může zaměstnavatel písemnost doručit jen tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Na rozdíl od doručování na elektronickou adresu písemnost nemusí být v tomto případě podepsána uznávaným elektronickým podpisem a účinky doručení nejsou vázány na potvrzení převzetí písemnosti zaměstnancem.

 

Účinnost doručení prostřednictvím datové schránky nastává přihlášením se zaměstnance do datové schránky nebo fikcí ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky. Posledním dnem této lhůty se písemnost považuje za doručenou.

Navržené změny

Podle návrhu novely zákoníku práce mají být i nadále určité písemnosti doručovány zaměstnanci do vlastních rukou. Okruh písemností doručovaných v souladu se zákoníkem práce se však má významně zúžit. Při doručování písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, s výjimkou dohody o rozvázání pracovního poměru a dohody o ukončení DPP nebo DPČ, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa, mzdového výměru nebo platového výměru a záznamu o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, se nadále postupuje podle § 334a až 337 zákoníku práce. U písemností, kde není výslovně stanoveno použití zákoníku práce se použije obecná právní úprava doručování obsažená v občanském zákoníku.

 

Elektronické doručování má být novelou rovněž dále zjednodušeno. V případě, že bude zaměstnavatel zaměstnanci doručovat na e-mailovou adresu zaměstnavatele (nebo do datové schránky), po uplynutí 10 dní se písemnost považuje za doručenou, i v případě, že zaměstnanec doručení nepotvrdí.

Zajímá vás více o problematice doručování zaměstnancům?

Jak již bylo zmíněno ve výše uvedeném pojednání, je aktuálně v legislativním procesu novela zákoníku práce. Tento proces pro vás budeme nadále sledovat. Zároveň pro vás připravíme další články, které se budou zabývat nejpodstatnějšími částmi navržených změn, abyste měli možnost se na ně adekvátně připravit. Je však možné, že v rámci legislativního procesu ještě dozná text novely zákoníku práce značných změn.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Petra Pavlištová

MÁM ZÁJEM O právní poradenství

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru