Zdanění transakcí s kryptoměnami

Chcete se dozvědět více o způsobu zdanění transakcí s kryptoměnami? V našem článku pro vás shrnujeme závěry plynoucí z nové informace vydané Generálním finančním ředitelstvím.

Lucie Kořínková

6. 4. 2022
Zdaneni-transakci-s-kryptomenami

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) minulý týden vydalo oficiální informaci, jejímž cílem je seznámit daňové subjekty využívající kryptoměny se souvisejícími daňovými povinnostmi.

 

V následujícím článku pro vás přinášíme stručné shrnutí závěrů plynoucích ze zveřejněné informace GFŘ. Odkaz na podrobné znění informace potom naleznete v závěru našeho článku.

Daň z přidané hodnoty

Ke kryptoměnám je nutné z pohledu DPH přistupovat dle platné tuzemské a evropské legislativy včetně rozsudků SDEU, a to s ohledem k tomu, že je DPH harmonizována na úrovni EU.

1. Těžba kryptoměny pro vlastní účely

Standardně je těžba kryptoměny individuální snahou osoby získat kryptoměnu. V případě, že osoba povinná k dani uskutečňuje těžbu kryptoměny pro své účely, není těžba kryptoměny předmětem DPH, neboť neexistujete smluvní vztah mezi touto osobou a příjemcem kryptoměny.

 

Za předpokladu, že je následně vytěžená kryptoměna směněna za zákonné platidlo (tzv. fiat), zboží či službu, nestává se osoba plátcem podle § 6 zákona o DPH („ZDPH“).

 

V případě, že plátce těží kryptoměnu, která je následně směněna, pak nemá nárok na odpočet daně na vstupu ze souvisejícího přijatého zdanitelného plnění (např. z pořízení technického vybavení na těžbu kryptoměny či spotřeby elektrické energie).

2. Nájem či pronájem zařízení na těžbu kryptoměny

Služba nájmu technického zařízení pro těžbu kryptoměny je předmětem daní, u níž se stanovuje místo plnění podle tzv. základního pravidla. Pokud je poskytována osobě povinné k dani, pak je místo plnění tam, kde má tato osoba (tj. příjemce služby) sídlo či provozovnu. Pokud je služba poskytnuta osobě nepovinné k dani (tj. nepodnikateli), pak má tato služba místo plnění, tam kde má sídlo poskytovatel služby.

 

Registrace k DPH pak vychází z obecných pravidel pro povinnou registraci k DPH či registraci k DPH identifikované osoby.

3. Nákup a prodej zboží či služby za kryptoměnu

Za předpokladu, že plátce, který uskuteční zdanitelné plnění (dodání zboží či poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku a obdrží za toto plnění úplatu zcela nebo zčásti v podobě kryptoměny stanoví základ daně v souladu s § 36 odst. 6 písm. d) ZDPH. Základem daně je tedy cena obvyklá za dodání zboží či poskytnutí služby.

4. Směna kryptoměny za fiat nebo jinou kryptoměnu

Osoba povinná k dani, která poskytuje službu spočívající ve směně kryptoměny na běžnou (fiat) měnu a naopak za úplatu (např. za poplatek za směnu či poplatek za provedení obchodu) je považována v souladu s judikaturou EU za směnárenskou činnost, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

5. Obchodování s kryptoměnou

Pokud osoba povinná k dani obchoduje s kryptoměnami, tj. nakupuje a prodává kryptoměny za účelem získávání pravidelného příjmu (nikoliv pouze v rámci správy osobního majetku), uskutečňuje ekonomickou činnost. Výsledkem takových transakcí je marže, kterou představuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Činnost lze pak považovat za operaci týkající se peněz, která je finanční činností, tj. činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně.

Daň z příjmů právnických osob

Z hlediska soukromého práva je s kryptoměnami zacházeno jako s věcí v právním slova smyslu, a to jako s věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Z hlediska účetnictví je pak doporučeno o virtuálních měnách účtovat jako o zásobách svého druhu. Jelikož zákon o dani z příjmů neobsahuje žádnou speciální úpravu pro zjištění základu daně, vycházíme z ustanovení § 23 zákona o dani z příjmů („ZDP“).

1. Těžba kryptoměny

Při těžbě kryptoměn se uplatní daňový režim jako u vlastní výroby. Při získání kryptoměny těžbou nedochází ke vzniku zdanitelného příjmu. Ke vzniku zdanitelného příjmu dochází až v okamžiku prodeje kryptoměny (tj. směny za fiat měnu) nebo směny kryptoměny za zboží nebo službu, resp. kryptoměny za kryptoměnu.

2. Nákup a prodej zboží či služeb za kryptoměnu

Uvedené transakce s kryptoměnami jsou směnou a z pohledu daně z příjmů se na ně hledí jako na nákup a prodej věcí. Příjem ze směny kryptoměny za jinou věc se zdaňuje jako příjem dosažený vzájemnou směnou.

3. Směna kryptoměny za fiat měnu

Příjem z prodeje kryptoměny podléhá zdanění jako příjem z prodeje nehmotné movité věci (zásob). Jako daňově uznatelný náklad se uplatní hodnota kryptoměny zachycená v účetnictví (nejčastěji pořizovací cena kryptoměny).

Daň z příjmů fyzických osob

Příjmy z transakcí s kryptoměnami jsou předmětem daně z příjmů, které mohou představovat příjmy ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7, nebo příjmy z nájmu movitých či nemovitých věcí hrazeného kryptoměnou podle § 9, nebo ostatní příjmy podle § 10 ZDP.

 

Při rozhodování, zda se bude jednat o příjmy podle § 7 nebo § 10 ZDP je rozhodující, zda poplatník uvedenou činnost provozuje se záměrem činit tak soustavně, za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Pokud neprovozuje poplatník tuto činnost tímto způsobem, pak jde o příjem dle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3 ZDP. V opačném případě se bude jednat o příjem podle § 7 ZDP.

1. Těžba kryptoměny

V případě získání kryptoměny těžbou nedochází ke vzniku zdanitelného příjmu. Zdanitelným příjmem je až zpeněžení vytěžených kryptoměn nebo jejich směna za jiné kryptoměny, či zboží a služby. Příjem může být předmětem daně podle § 7 nebo příjem podle § 10 ZDP, a to dle výše popsaných obecných pravidel.

2. Nákup a prodej zboží či služeb za kryptoměnu

Tento druh transakce je považován za směnu, tj. vzájemná nepeněžení plnění uskutečněné mezi dvěma stranami. Zdanitelného příjmu dosahují v takovém případě obě smluvní strany. Stejně tak je zdaňován i příjem plynoucí ze směny kryptoměny za jinou kryptoměnu.

3. Směna kryptoměny za fiat měnu

Příjem z prodeje kryptoměny za běžnou (fiat) měnu například v podobě USD, EUR či Kč, se zdaňuje jako příjem z prodeje nehmotné movité věci. Nákupní cena kryptoměny směňované za fiat měnu představuje obecně uznatelný výdaj, a to v okamžiku realizace směny. Daňová uznatelnost se přitom posuzuje v závislosti na tom, zda se u poplatníka jedná o příjem podle § 7 nebo § 10 ZDP.

Bližší informace naleznete přímo ve zveřejněné informaci.

Potřebujete pomoci s daněmi spojenými s kryptoměnami? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Lucie Kořínková

Lucie je v GRANTEXU daňovou poradkyní. Podstatnou část své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty. Ve skupině GRANTEX se věnuje všem tuzemským daním a mezinárodnímu zdanění. Při volbě studia se Lucie řídila citátem, že v životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. I proto se rozhodla pro Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika.

MÁM ZÁJEM O Daňové poradenství

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru