Změna výše mzdy

Může ji zaměstnavatel jednostranně měnit? Nový článek pojednávající o problematice změny výše mzdy u zaměstnanců.

Natálie Desortová

27. 9. 2023
Fotky web - 2023-09-27T144629.626 (1)

Nejčastějším způsobem, jak se stanovuje výše mzdy, je prostřednictvím pracovní smlouvy. Zaměstnavatel ji však může stanovit i vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem, jak stavuje § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Mzda však musí být oběma stranám známa již před začátkem výkonu práce, a je jedno, zda je sjednána, stanovena nebo určena. Může však výši mzdy zaměstnavatel jednostranně měnit?

Stanovení výše mzdy smlouvou nebo mzdovým výměrem

Je-li výše mzdy sjednána pracovní smlouvou, musí být změna odsouhlasena oběma stranami (zaměstnanec, zaměstnavatel). Pokud se jedná o smlouvu kolektivní, je zapotřebí souhlas kolektivního orgánu. V případě zmíněných uzavřených smluv tedy nemůže dojít k jednostranné změně výši mzdy.

 

Opak nastává v situaci, kdy je výše mzdy dána mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem. V případě mzdového výměru je zaměstnavatel povinen vydat písemný mzdový výměr zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce. Mzdový výměr obsahuje veškeré údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy. § 113 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce stanovuje, „Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel může jednostranně měnit výši mzdy. Není to však pouze na jeho libovůli. Nesmí dojít ke snížení mzdy z důvodu porušení pracovních podmínek nebo jako jedna z forem trestu.

 

Zaměstnavatel při změně výše mzdy mzdovým výměrem nesmí snížit mzdu pod stanovenou nejnižší možnou hranici pro minimální mzdu. Nelze výši mzdy měnit ani zpětně. Zaměstnanec navíc nemusí s jednostrannou změnou souhlasit, jedná se totiž o rozhodnutí zaměstnavatele.

Snížení výše mzdy – příklad z praxe

Paní Nováková pracuje ve firmě s dalšími zaměstnankyněmi. Ona i její kolegyně mají jako způsob stanovení mzdy ujednán mzdový výměr. Paní Novákové i jejím kolegyním zaměstnavatel snížil mzdu novým mzdovým výměrem z důvodu, že došlo ke snížení obtížnosti pracovních podmínek. Mohl to tak provést?

 

V případě, že se změnily podmínky (například změna složitosti práce, změna odpovědnosti…), které jsou rozhodující pro určení mzdy (zde snížení obtížnosti pracovních podmínek), pak je možné snížit i výši mzdy. Paní Nováková nemusí se snížením mzdy souhlasit. Může dokonce odmítnout mzdový výměr převzít, nebude to však mít žádný účinek. V takovém případě by se však zaměstnavatel měl pokusit o opakované doručení.

Závěrem lze říci, že jednostranná změna výše mzdy zaměstnavatelem lze, ale pouze za předpokladu, že se jedná o stanovení mzdy mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem. V případě smluv to praktikovat nelze bez předchozího souhlasu zaměstnance (pracovní smlouva) nebo kolektivního orgánu (kolektivní smlouva).

 

Pokud řešíte problémy se svým zaměstnavatelem nebo zaměstnancem a potřebujete v pracovně-právní problematice právní radu, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Natálie Desortová

Natálie je právní asistentkou advokátní kanceláře GRANTEX. Aktuálně studuje poslední ročník Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a také současně pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V prostředí advokátní kanceláře se nepohybuje Natálie však poprvé. Jako advokátní asistentka má již více než roční praxi.

MÁM ZÁJEM O PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole

    Přejít nahoru