Investice do nezemědělských činností

Zemědělci mohou nyní čerpat dotace na rozšíření podnikání například do oblasti stavebních činností, maloobchodu, opravárenství a autoopravárenství, kovodělné výroby nebo truhlářství.

Příjem žádostí:

Vyhlášení plánováno v roce 2024

Míra podpory:

Až 45 %

Výše podpory:

Max. 10 mil. Kč

Místo realizace:

Celá ČR kromě Prahy

Žadatel:

Podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný
Pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post
Dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A NA CO MŮŽE ČERPAT

Dotace cílené na podporu nezemědělských činností vedoucích k diverzifikaci příjmů zemědělských podniků, zejména do stavebních a technologických investic tak, aby byl zajištěn nový zdroj příjmů z těchto činností. Typickými příklady jsou nepotravinářské využití zemědělské produkce, obnova řemeslné výroby, maloobchod, zpracování dřeva, specializované stavební činnosti či agroturismus.

Žádat můžete, pokud jste:

Dotaci je možné využít pouze na investiční výdaje:

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Žadatel o dotaci musí k datu podání Žádosti o dotaci splňovat některou z následujících podmínek: vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období, nebo hospodaří v lese s min. výměrou 10 ha (podle platného LHP nebo převzaté LHO).

Konkrétně může být dotace použita na následující:

  • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) pro nezemědělskou činnost – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb;
  • úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení v souvislosti s projektem, osvětlení;
  • nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti;
  • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání;
  • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem;
  • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software);
  • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů;
  • technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace), technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem – hardware, software;
  • manipulátor, VZV k pořizovaným technologiím na výrobu tvarovaných biopaliv.

Chcete vědět víc o dotacích pro zemědělce?

CHCI POMOCI S PŘÍPRAVOU DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpět co nejdříve.

  *povinné pole
  Scroll to Top