PODPORUJEME VÁS V KAŽDÉ FÁZI PROJEKTU

Dotační proces nezačíná výběrem dotačního titulu ani nekončí připsáním podpory na váš účet. Podívejte se, jak celý proces v praxi probíhá a jak vám specialisté GRANTEXU pomáhají.

PROČ SPOLUPRACOVAT S GRANTEXEM

Spolupráce bez rizika

Pokud bude vaše žádost o podporu zamítnuta z důvodu formálních či věcných vad, za naše služby nic nezaplatíte.

Komplexnost

Jsme součástí skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP, která poskytuje poradenství v oblasti dotací, daní, účetnictví, práva, pojištění a auditu.

Know-how

Dotace pro vás získáváme napříč všemi obory již od roku 2012. Za tuto dobu jsme nasbírali spoustu zkušeností, a stali se tak předními dotačními specialisty na trhu.

Stabilita

Za naší společnosti stojí silná mezinárodní skupina RENOMIA GROUP, která chrání podnikatele po celém světě již více než 30 let.

Budujeme síť partnerů

Našimi partnery jsou vysoké školy, organizace nebo například externí specialisté. Společně tak úspěšně realizujeme i velmi úzce specializované projekty.

Specialisté

V našem týmu najdete kromě dotačních specialistů také bývalé manažery a jednatele firem, ale i bývalé hodnotitele a manažery dotačních programů z ministerstev vlády.

Šíříme povědomí

Vzděláváme společnost v oblasti dotací, a to nejen formou seminářů, článků nebo přednášek na konferencích, ale také prostřednictvím asociací, kterých jsme aktivními členy.

Pojištění odpovědnosti

V byznysu se pohybujeme již spoustu let, a tak víme, že nás vždy může něco překvapit. V rámci spolupráce bez rizika proto disponujeme pojištěním odpovědnosti.

DOTAČNÍ PROCES

1. Jak tvoříme úspěšné žádosti o podporu

1-2 měsíce

Dotační analýza

Důkladná analýza vašeho byznysu, ale i dotačního záměru je základem výběru správného dotačního titulu. Naše spolupráce proto začíná u analýzy vaší vize, záměrů, investičních nebo rozvojových plánů, abychom zjistili, kam ve svém podnikání směřujete.

Následně poznáváme váš projekt. Zjišťujeme vaši představu o časovém rámci realizace projektu, vaše finanční možnosti, konkrétní podobu plánovaných výstupů, ale také dostupnou kapacitu vašich lidských zdrojů.

Monitorujeme aktuální i plánované výzvy a vybíráme nejvhodnější dotační titul na míru vašim požadavkům i možnostem. Část projektů je na přípravu náročnější a je nutné s přípravou začít již před samotným vyhlášením výzvy. Jedná se především o výzvy výzkumu a vývoje, digitalizace nebo projekty, které musí disponovat již určitou úrovní stavební připravenosti. Včasná příprava je také zásadní u populárních dotačních výzev, jejichž alokace bývá brzy vyčerpaná nebo kde hraje zásadní roli v hodnocení čas podání.

1-4 měsíce

Příprava žádosti o dotaci

Kompletně pro vás zpracováváme žádost o dotaci dle metodiky, a to na základě informací, které nám dodáte. Nemusíte se bát, že byste nevěděli, jaké informace nám doložit. Naši dotační specialisté ví, na co se vás zeptat a jaké podklady si od vás vyžádat. Kvalita a rychlost přípravy dotační žádosti se proto odvíjí od míry vaší součinnosti.

V rámci přípravy žádosti o dotaci připravujeme:

 • rozpočet projektu,
 • věcný popis projektu,
 • věcný popis projektu,
 • definici indikátorů,
 • analýzu trhu,
 • analýzu rizik,
 • složení řešitelského týmu,
 • povinné přílohy dle konkrétní výzvy.

Veškeré dotační výzvy, které GRANTEX zpracovává, spojuje detailní zpracování, a to jak dílčích aktivit, tak i cílů projektu. Jedná se o oblasti, které právě často rozhodují o úspěchu jednotlivých dotačních žádostí.

3-7 měsíce

Vyhodnocení žádosti o podporu

Odevzdané žádosti o podporu následně prochází formálním a věcným hodnocením. Během této doby si může řídící orgán vyžádat od žadatele doplňující informace nebo podklady. Veškerou komunikaci s řídícím orgánem během vyhodnocování žádosti zajišťuje GRANTEX.

Tip

Věděli jste, že existují výzvy, které prochází pouze formálním hodnocení?
V takovém případě víte už dopředu s vysokou pravděpodobností, zda dotaci získáte. Patří sem například oblíbená výzva Úspory energie. 

Výsledkem hodnocení vaší žádosti je stanovisko o získání nebo zamítnutí podpory. V případě, že vaše žádost projde hodnocením úspěšně, tak vás od nároku na dotaci dělí již jen podepsání pravomocného dokumentu, který se vám do rukou dostává v následujících dnech či týdnech.

Pokud je vaše žádost zamítnuta, tak na základě důvodu tohoto rozhodnutí, rozhodujeme o tom, zda podáme ke stanovisku odvolání, podáme žádost do jiné výzvy nebo zda budeme projekt realizovat za jiné finanční podpory.

2. Jak realizujeme projekty dle podmínek a bez starostí

1-4 roky

Realizace projektu

Věnujte se realizaci projektu a starost o termíny, pravidla a načítání podmínek přenechat na nás. Celým procesem vás provázíme od začátku až do konce.

Změnové řízení

V rámci pravidelných konzultací zjišťujeme, zda váš projekt postupuje dle předem stanovaného plánu, nebo zda se začíná ubírat novým směrem. Veškeré změny s předstihem nahlašujeme a řádně argumentujeme u řídícího orgánu, a to často i takové, které vůbec nepovažujete za důležité. Je proto pro nás nezbytné udržovat si přehled o tom, jak se váš projekt vyvíjí.

Výběrové řízení

Nemusíte aktivně zjišťovat, zda a v jakém rozsahu se musíte při výběru dodavatele řídit zákonem, případně i dalšími pravidly. Naši specialisté sami zhodnocují potřebu realizace výběrového řízení, vybírají způsob výběru dodavatele v souladu s programem a veškerou administraci přebírají za vás.

Povinná publicita

Projektům, které jsou financovány z dotačních zdrojů, je nutné během doby realizace a doby udržitelnosti zajišťovat povinnou publicitu, a to přesně dle definovaných podmínek ve smlouvě o poskytnutí podpory. V GRANTEXU tyto podmínky načítáme, informuje vás o nich a pravidelně kontrolujeme, zda povinnou publicitu zajišťujete v souladu s podmínkami čerpání dotace.

Povinná publicita slouží k informování veřejnosti o zdroji financování projektu. Příkladem povinné publicity může například být:

 • zveřejnění loga poskytovatele podpory na webových stránkách, dokumentech a jiných komunikačních kanálech
 • vystavení informační plachty nebo
 • místění plakátu v místě realizace projektu.

Žádosti o platbu a zprávy o realizaci

Realizujete-li projekt na etapy, které jsou poskytovatelem dotace průběžně propláceny, je nutné na konci každé takové etapy podat řídícímu orgánu žádost o platbu a zprávu realizaci, ve které shrnujeme realizaci konkrétní etapy a její výsledky.

GRANTEX proto pro vás kompletně zpracovává:

 • dílčí žádosti o platbu,
 • dílčí zprávy o realizaci,
 • případně vypořádáváme připomínky řídícího orgánu.

Evidence dokumentů

Dohlížíme na to, aby veškeré podklady byly již od začátku v naprostém pořádku, a celý dotační proces tak trval nejkratší možnou dobu. Chybně vedené účetnictví, výkazy práce a jiné dokumenty, jejichž podobu je nutné striktně dodržet, vedou k prodloužení termínu vyplacení podpory a v některých případech i k jejímu krácení, či dokonce úplnému odnětí.

Tip

Žadatelé nejčastěji chybují ve vedení účetnictví, které často podléhá zcela specifickým pravidlům. V naší skupině GRANTEX ADVISORY GROUP najdete účetní tým, který se na dotační účtování specializuje.

Ukončení realizace

K ukončení realizace vašeho projektu je nutné podat závěrečnou žádost o platbu, a to společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, kde mimo jiné informujete řídící orgán o naplnění závazných indikátorů. Tyto dokumenty ukončují projekt vždy, a to i v případě, že způsob financování vašeho projektu je ex-ante (před realizací projektu), nebo pokud jste realizovali projekt na několik dílčích etap, během kterých jste podávali průběžné žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

GRANTEX při ukončení realizace projektu pro vás sepisuje veškeré dokumenty:

 • závěrečnou žádost o platbu,
 • závěrečnou zprávu o realizaci.

3. Jak při vás stojíme v době udržitelnosti

3 roky nebo 5 let

Udržitelnost projektu

Váš projekt nekončí ukončením realizace nebo vyplacením podpory. Během doby udržitelnosti je příjemce dotace povinen podávat zprávy o udržitelnosti, plnit podmínky stanovené výzvou, správným způsobem je evidovat a uchovávat pro potřeby případné kontroly. Dohlížíme proto na váš projekt i v době udržitelnosti, abyste prošli případnými kontrolami bez komplikací.

V době udržitelnosti je nutné dodržet následující:

 • podávat zprávy o udržitelnosti;
 • dodržet povinnou publicitu;
 • evidovat a archivovat vybrané dokumenty dle podmínek čerpání podpory;
 • výsledek projektu nesmí být prodán ani pronajímán;
 • musí sloužit ke stejnému účelu, kvůli kterému byl pořízen;
 • a další podmínky stanovené podmínkami konkrétní dotační výzvy.

Tip

Veškeré dokumenty související s realizací a čerpáním podpory je příjemce dotace povinen archivovat po dobu 10 let.

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Pomůžeme vám získat finance na rozvoj vašich projektů. Vyplňte formulář a my se vám ozveme co nejdříve.

  *povinné pole

  Přejít nahoru