Změny v daňové oblasti od roku 2024

Tzv. vládní konsolidační balíček, který přináší spoustu změn zejména v daňové oblasti, má zelenou, prezident zákon dne 22. listopadu podepsal. V našem článku vám přinášíme přehled změn, jejichž primárním cílem je snížení schodku státního rozpočtu. Většina změn je platná od 1. ledna 2024.

Lucie Kořínková & Michala Darebná

27. 11. 2023
Fotky-web-2023-11-27T095020.434-1

DPH

Změny sazeb

 

Dochází ke sloučení stávajících dvou snížených sazeb DPH ve výši 10 % a 15 %, které nahradí jedna nová snížená sazba ve výši 12 %. Nová sazba DPH se bude aplikovat například na potraviny, ubytovací a stravovací služby, teplo či vodné a stočné.

Základní sazba DPH ve výši 21 % zůstává, nicméně některá plnění, která v současné době podléhají snížené sazbě DPH, budou nově podléhat základní sazbě DPH. Jedná se např. o kadeřnické služby, nápoje vč. točeného piva, úklidové práce v domácnosti, přepravu, skladování komunálního odpadu či služby autorů a výkonných umělců.

 

Omezení odpočtu u osobních automobilů

 

Novelou dochází k omezení odpočtu DPH u osobních automobilů na částku DPH ve výši 420 tis. Kč, tato hranice odpovídá výši DPH při pořizovací ceně automobilu ve výši 2 mil. Kč.

 

Oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

 

Ač tato novelizace zákona o DPH není součástí konsolidačního balíčku¹, považujeme za důležité na ni též upozornit, vzhledem k plánované účinnosti od 1. ledna 2024. Oznamovací povinnost ukládá povinnost poskytovatelům platebních služeb uchovávat a poskytovat správci daně údaje týkající se příchozích, příp. odchozích plateb a příjemců, resp. příkazců těchto plateb. Takto získaná data budou předávána do Centrálního elektronického systému platebních informací (tzv. „CESOP“). Tento systém bude schopen agregovat pro jednotlivé příjemce všechny platební informace týkající se DPH a umožní získat úplnější přehled o platbách, které v Evropské unii příjemci plateb (tj. podniky) obdrželi od plátců (tj. spotřebitelů nakupujících on-line).

Daň z příjmů fyzických osob

Zůstávají zachovány stávající sazby daně ve výši 15 % a 23 %, nicméně limit pro horní hranici sazby daně se snižuje z původního 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2024 činí 36násobek průměrné mzdy 1 582 812 Kč.

Změny u dohod o provedení práce

 

Novelizací dochází ke změně u dohod o provedení práce. Nově se na výdělek z dohod o provedení práce bude nahlížet jako na jeden celek, bez ohledu na to, od kolika zaměstnavatelů příjmy plynou. Nová úprava si klade za cíl omezení tzv. řetězení dohod, kdy mají pracovníci uzavřených několik dohod a neodvádí státu pojistné a zároveň nezískávají ani potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod.

 

Nyní je příjem do 10 tis. Kč hrubého bez pojistného a při nepodepsaném prohlášení zdaňován srážkovou daní. Od 1. července 2024 bude limit u jedné dohody zvýšen na 10,5 tis. Kč pro rok 2024 (tj. 25 % průměrné mzdy) a zároveň je sledován druhý limit v případě více dohod, a to na 40 % průměrné mzdy tj. 17,5 tis. Kč pro rok 2024.

Pokud zaměstnanec překročí jeden z výše uvedených limitů, bude jeho příjem zpojistněn.

Změny u nepeněžních zaměstnaneckých benefitů

 

Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období na straně zaměstnance maximálně do výše poloviny průměrné mzdy. Limit pro rok 2024 je stanoven 21 983 Kč. Zároveň se ruší osvobození plnění poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb. Konsolidační balíček výčet benefitů nijak neškrtá, pouze omezuje osvobození od daně na limit průměrné mzdy.

 

U příspěvku na stravování zaměstnance dochází pouze ke sjednocení podmínek limitace bez ohledu na poskytnutou formu. To znamená, že limit pro osvobození stravenkového paušálu se uplatní i na stravování poskytované nepeněžní formou a představuje stále 70 % výše stravného při služební cestě 5 – 12 hodin, což aktuálně činí 107 Kč.

 

Dále dochází ke snížení hodnoty nepeněžního příjmu u zaměstnaneckých vozidel. V případě, že zaměstnanci používají bezemisní vozidlo jak pro soukromé, tak pro služební účely, představuje nově nepeněžní příjem zaměstnance 0,25 % z pořizovací ceny včetně DPH. U nízkoemisních vozidel bude nepeněžní příjem stanoven jako 0,5 % z pořizovací ceny včetně DPH. U motorových vozidel i nadále zůstává nepeněžní příjem stanoven jako 1 % z pořizovací ceny včetně DPH.

 

Zaměstnanecké akciové opční plány

 

Nad rámec konsolidačního balíčku je v legislativním procesu též novela zákona o daních z příjmů² upravující mimo jiné i okamžik zdanění této formy nepeněžního benefitu na straně zaměstnance. Ve většině situací se zcela nově vymezuje zdanitelný okamžik, který v dosavadní právní úpravě není obsažený. Jde o následující okamžiky:

 

 • zaměstnanec přestane vykonávat závislou činnost u daného zaměstnavatele, 
 • zaměstnanec nebo zaměstnavatel se stane českým daňovým nerezidentem,
 • převod akcií nebo opce, 
 • uplatnění opce, 
 • uplynutí 10 let od nabytí podílu nebo opce. 

Zaměstnanci budou mít povinnost informovat zaměstnavatele o provedení převodu akcií nebo opce, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém k převodu došlo.

 

Slevy na dani a odčitatelné položky

 

Dochází k omezení daňové slevy na manželku/manžela, která není aktuálně omezena ani časově, ani účelově. Nově bude možné slevu na dani uplatnit jen v případě péče o dítě do tří let.

 

Dochází k úplnému zrušení slevy na studenta a ke zrušení slevy za umístění dítěte, tzv. školkovného.

 

Také dochází ke zrušení odpočtu příspěvku zaplaceného odborové organizaci a odpočet na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

 

Osvobození příjmů z prodeje akcií a podílů

Příjmy z prodeje podílů v obchodní korporaci jsou v současné době osvobozeny od daně z příjmů při splnění určitých podmínek, a to zejména časového testu držby daného podílu (tj. pro cenné papíry 3 roky, pro ostatní podíly v obchodní korporaci 5 let).

Od roku 2025 bude dalším kritériem pro osvobození souhrnný limit ve výši 40 mil. Kč. Jedná se o maximální výši pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a jiných podílů v obchodní korporaci za zdaňovací období. V případě, že příjem z prodeje přesáhne tento limit, bude část nadlimitního příjmu podléhat zdanění. Jako výdaj vůči zdanitelným příjmům bude možné využít tržní hodnotu daného obchodního podílu určenou dle zákona o oceňování k 31. prosinci 2024. Nová úprava bude platit pro příjmy přijaté od 1. ledna 2025.

 

Limit pro osvobození ostatních příjmů (§ 10)

 

Novela zákona zavádí nový roční limit pro osvobození ostatních příjmů ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o stejný limit jako pro vznik povinnosti podávat daňové přiznání.

 

Původní limit 30 tis. Kč se vztahuje pouze na příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu atp. Obecný limit se uplatní tam, kde nejsou jiná pravidla (limity) pro osvobození. Jde-li o příjem zdaňovaný tzv. srážkovou daní, limit 50 tis. Kč se vztahuje k výši daného příjmu (nikoliv součtu druhu příjmu za zdaňovací období). Limit 50 tis Kč se pro osvobození „dodaněných“ částek při nesplnění podmínek pro osvobození, resp. nezdanitelných částí základu daně neuplatní.

 

Nemocenské pojištění

 

Zavádí se nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Do konce roku 2023 odvádí nemocenské pojištění za zaměstnance pouze zaměstnavatel, a to ve výši 2,1 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnavatele se z hlediska nákladů na odvody nově nic nemění, zaměstnanec bude mít však v konečném důsledku nižší čistou mzdu. Od ledna 2024 se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 % místo současných 6,5 %.

 

Osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“)

 

Minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ se zvýší z dosavadních 25 % na 40 % průměrné mzdy. Ke zvýšení dojde postupně během tří let. Současně také dochází ke zvýšení základu pro výpočet odvodů pojistného z aktuálních 50 % na 55 % základu daně. Pro OSVČ účastné na nemocenském pojištění se zvýší sazba pojistného z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základu.

 

Novela též ruší registrační povinnost OSVČ. Začínající OSVČ se nově nebudou muset na finanční úřad registrovat.

Důvodem pro zrušení registrační povinnosti je omezení administrativní zátěže u vymezených druhů subjektů, u kterých je správce daně schopen získávat informace z jiných zdrojů.

Daň z příjmů právnických osob

Dochází ke zvýšení sazby daně z 19 % na 21 %. Dále dochází k omezení daňové uznatelnosti některých nákladů:

 

 • mimořádné odpisy budou moci být uplatněny pouze u bezemisních vozidel, tj. elektromobilů pořízených od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028;
 • dochází k omezení daňové uznatelnosti výdajů při nákupu osobních automobilů pro činnosti související s ekonomickou činností. Daňově uznatelné budou odpisy vypočtené pouze z maximální výše 2 mil. Kč; limitována bude i daňová zůstatková cena;
 • dochází ke zrušení daňové uznatelnosti nákladů u tichého vína jako daru do výše 500 Kč;
 • dochází ke změnám daňové uznatelnosti nepeněžních benefitů poskytovaným zaměstnancům zaměstnavateli. Daňová uznatelnost bude vázána na zdanění u zaměstnance. To znamená, že nepeněžní benefity poskytované do limitu osvobození na straně zaměstnance budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné, nad hodnotu osvobozeného příjmu zaměstnance pak budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné (a u zaměstnance budou zároveň představovat zdanitelný příjem).

Oznámení o příjmech vyplacených do zahraničí

 

Oznamovací povinnost má plátce v případě příjmů, které jsou vyplaceny do zahraničí a jsou osvobozeny nebo nepodléhají zdanění v České republice v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Nově došlo ke zúžení příjmů, které jsou předmětem oznámení a to na:

 

 • licenční poplatky a podíly na zisku bez ohledu na jejich výši; a
 • úroky, které za kalendářní měsíc roku v úhrnu přesáhly 300 tis. Kč.

Nová úprava se bude vztahovat pouze na příjmy, u kterých by povinnost srazit daň vznikla až po nabytí účinnosti novely, nicméně je zde volba použití nového znění zákona i pro příjmy plynoucí v roce 2023.

Příjmy podléhající srážkové dani se budou oznamovat za stejných podmínek jako doposud.

Nerealizované kurzové rozdíly

 

Dochází též ke změně zdaňování u nerealizovaných kurzových rozdílů. Nově bude mít poplatník možnost nerealizované kurzové rozdíly vyloučit ze základu daně ve zdaňovacím období, ve kterém vzniknou a zdanit je až v období, ve kterém budou realizovány. V souvislosti s touto změnou je také plátce, který se rozhodne této úpravy využít, povinen podat oznámení (prostřednictvím obecné písemnosti) o vstupu do tohoto režimu správci daně. Toto oznámení musí být podáno do 3 měsíců od začátku zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Při vystoupení z režimu bude poplatník povinen dodanit všechny dříve nezdaněné kurzové rozdíly. Vystoupení bude možné opět pouze na základě písemného oznámení, nejdříve však uplynutím druhého zdaňovacího období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém správci daně oznámí vystoupení z režimu vylučovaní kurzových rozdílů

Účetnictví

Funkční měna

 

Účetní jednotky budou mít možnost vést účetnictví v cizí měně (konkrétně v eurech, amerických dolarech nebo britských librách), a to za předpokladu, že je pro ně cizí měna tzv. funkční měnou.

 

Pro posouzení, zda měna, kterou se účetní jednotka rozhodla používat jako měnu funkční, mohou být relevantní například následující ukazatele:

 

 • podíl transakcí účetní jednotky provedených v dané měně vyšší než 50 %,
 • míra, jakou daná měna ovlivňuje ceny zboží a služeb účetní jednotky,
 • měna státu, jehož konkurenční prostředí a podmínky stanovené pro podnikání převážně ovlivňují ceny zboží a služeb účetní jednotky,
 • míra, jakou měna ovlivňuje mzdové a další náklady, které jednotka musí vynaložit při výrobě a prodeji zboží a poskytování služeb.

Zákon o dani z přidané hodnoty zatím s funkční měnou nepočítá, proto pro účely přiznání k DPH či kontrolního hlášení bude třeba transakce průběžně přepočítávat na české koruny odpovídajícím kurzem ke dni vzniku povinnost přiznat daň.

 

Změna definice obratu

 

Čistý obrat se dosud počítal jako součet všech výnosových účtů (účtová skupina 6xx). Nově však bude čistý obrat pro účely účetnictví zahrnovat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb (tzn. účty 601, 602 a 604). Do obratu tedy nově nebudou spadat ostatní a mimořádné výnosy či výnosové kurzové rozdíly.

 

Změna zásadně ovlivní povinnost účetní jednotky nechat ověřovat své výkazy auditorem. Jedním z kritérií pro povinný audit je právě čistý obrat (80 mil. Kč), který na základě nové úpravy v řadě případů značně poklesne.

Vzhledem k absenci přechodného ustanovení by se měl obrat za rok 2023 počítat dle stávajících pravidel.

Další změny

Spotřební a energetické daně

 

Dochází k postupnému zvyšování sazeb všech spotřebních daní. Roste převážně daň z lihu a tabákových výrobků.

 

Uhlíkové clo

 

Týká se dovozců vybraných komodit a produktů ze třetích zemí (zejm. železa a oceli, hliníku, elektrické energie, hnojiv apod.). Dovozci budou muset na základě emisí obsažených v dovezeném zboží nakupovat tzv. CBAM („Carbon Border Adjustment Mechanism“) certifikáty, jejichž cena bude odvozena od ceny evropských emisních povolenek. Od 1. 10. 2023 až do 31. 12. 2025 začíná tzv. přechodné období s povinností pouze informovat, od 1. 1. 2026 bude nutné se při dovozu vybraného zboží registrovat u CBAM autority a jako schválený deklarant podávat roční hlášení a platit za emise obsažené v dovezeném zboží.

 

Daň z nemovitých věcí

 

Dochází ke zvýšení sazeb až na 1,8násobek. O změnách v oblasti daně z nemovitých věcí jsme vás informovali již dříve v našem článku dostupném zde.

 

Prodloužení daňových opatření ve vztahu k Ukrajině

 

I nadále mohou poplatníci odečíst hodnotu bezúplatných plnění až do výše 30 % základu daně a platí též rozšířený okruh odčitatelných darů o dary v souvislosti s Ukrajinou a Ukrajině nebo osobám tam usazeným. Tato opatření platí u fyzických osob pro rok 2023 a u právnických osob pro zdaňovací období skončená od 1. března 2022 do 29. února 2024.

 

Dorovnávací daň

 

Nad rámec konsolidačního balíčku, nicméně s plánovanou účinností od 1. ledna 2024, se zavádí tzv. dorovnávací daň³. Jedná se o transpoziční právní předpis, který promítá do české legislativy směrnici Rady EU 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii.

 

Dorovnávací daní se rozumí globální minimální daň ve výši 15 %, která se bude týkat velkých nadnárodních skupin a velkých vnitrostátních skupin sídlících v EU, které mají konsolidované výnosy ve výši alespoň 750 mil. EUR (což je, mimo jiné, stejná hranice jako pro Country-by-Country Reporting) nejméně ve dvou ze čtyř po sobě jdoucích předcházejících účetních obdobích. Ze zdanění dorovnávací daní jsou vyloučeny entity, které poskytují činnosti v obecném zájmu jako jsou např. neziskové organizace, penzijní fondy, veřejné entity a další.

 

V českém daňovém systému bude implementována tzv. přiřazovaná dorovnávací daň a vnitrostátní dorovnávací daň.

 

Zprávy o daních z příjmů a zprávy o udržitelnosti

 

Jedná se o reportovací změny promítnuté v zákoně o účetnictví. Zatímco ve zprávě o daních z příjmů vykazují vybrané účetní jednotky ukazatele jako např. výsledek hospodaření, celkové výnosy, výši nákladu na splatnou daň, počet zaměstnanců v přepočtu na plné úvazky apod., ve zprávě o udržitelnosti, která je samostatným oddílem výroční zprávy, uvádějí účetní jednotky informace o dopadech jejich činnosti mj. na životní prostředí, sociální otázky, otázky lidských práv a jejich dodržování apod.

 

Daň z hazardu

 

Zvyšuje se minimální daň za jeden herní automat na 13 400 Kč.

¹Sněmovní tisk č. 385, doručen Senátu k projednání dne 6. 11. 2023

²Sněmovní tisk č. 474, doručen Senátu k projednání dne 21. 11. 2023

³Sněmovní tisk č. 515, doručen Senátu k projednání dne 6. 11. 2023

Máte dotazy k nadcházejícím změnám v daňové oblasti? Naši daňoví specialisté vás změnami rádi provedou a pomohou najít řešení vám na míru.

Chcete být i nadále v obraze? Sledujte nás.

Lucie Kořínková

Lucie je v GRANTEXU daňovou poradkyní. Podstatnou část své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty. Ve skupině GRANTEX se věnuje všem tuzemským daním a mezinárodnímu zdanění. Při volbě studia se Lucie řídila citátem, že v životě jsou jen dvě jistoty: daně a smrt. I proto se rozhodla pro Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika.

Michala Darebná

Michala působí v daňovém týmu skupiny GRANTEX. Je registrovanou daňovou poradkyní a celý svůj profesní život zasvětila outsourcingu. Svou kariéru odstartovala na účetních pozicích jak pro lokální poradenské společnosti, tak i pro mezinárodní společnosti, např. Deloitte. Postupem času k účetní agendě přibírala i tu daňovou a po složení zkoušek daňového poradce se věnuje plně daňové agendě klientů. Díky svému hlubokému přesahu do účetnictví dokáže klientům nabídnout komplexní a praktická řešení.

MÁM ZÁJEM O DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole

  Přejít nahoru